Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Szanowni Czytelnicy!

Serdecznie polecamy zapisanie się do naszego newslettera. W środku, nie zawsze regularnie, jeszcze więcej „Przekroju” i unikatowe treści, których nie znajdziecie nigdzie indziej!

Z poważaniem,
Redakcja
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.przekroj.pl prowadzi spółka Przekrój Sp .z o.o.

  2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną, umożliwiającą zapoznanie się z aktualną ofertą Przekrój, w tym z cenami i dostępnością poszczególnych towarów.

 2. DEFINICJE

  1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

       •    Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zaakceptuje Regulamin;

       •    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przekrojem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

       •    Sklep Internetowy – platforma sprzedaży Towarów przez Przekrój, prowadzona przez Przekrój, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu www.przekroj.pl/sklep;  

       •    Przekrój – sprzedawca w Sklepie Internetowym – spółka Przekrój sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-432), ul. Górnośląska 16/24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492734, NIP: 7010409964, REGON: 146966643, kapitał zakładowy: 4 344 250,00 zł, tel.: +48 22 252 66 84, tel. kom. +48 883 17 588, e-mail: sklep@przekroj.pl;

       •    Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Przekrój za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

       •    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Przekrój na rzecz Klienta Towarów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki – o treści jak w poniższym Regulaminie;

       •    Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Towar.

 3. UMOWA SPRZEDAŻY

  1. Informacje podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Przekrój.

  2. Przekrój umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):

       a.    Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

       b.    Klient wybiera Towar/y po czym przechodzi do formularza Zamówienia;

       c.    Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;

       d.    Klient wprowadza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

       e.    do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania Zamówienia;

       f.    Klient składa Przekrojowi Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu Internetowego oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

       g.    Przekrój w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji umowa sprzedaży jest zawarta.

  3. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

  4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz przez udostępnienie informacji o złożonym zamówieniu w Koncie Klienta.

 4. CENY

  1. Przekrój zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

  2. Ceny w ramach Sklepu Internetowego zawierają wszelkie należne cła i podatki. Cena może również zawierać koszty przesyłki. Wówczas Przekrój umieszcza w Sklepie Internetowym stosowną informację.

 5. PŁATNOŚCI

  1. Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności PayU lub PayPal, na podstawie danych wyświetlonych w trakcie składania Zamówienia oraz wysłanych w e-mailu.

  2. Termin płatności za zamówione Towary wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 7-dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

 6. DOSTAWA

  1. Zamówione w Sklepie Internetowym Towary są dostarczane na adres wskazany przez Klienta, również poza granicami Polski.

  2. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera, na terenie Polski i poza granicami Polski.

  3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty, realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Przekrój oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Przekrój, liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty do momentu przekazania przez Przekrój przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi 3 dni robocze (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.

  4. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w ramach formularza Zamówienia lub na karcie danego Towaru.

 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować o tym fakcie Przekrój. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

  4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą, a Przekrój zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przekrój został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

  6. Przekrój może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przekrój, Przekrój nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

  7. Konsument ma obowiązek odesłania lub przekazania rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Przekrój o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

  8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawieranej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 

 9. REKLAMACJE

  1. Przekrój ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.

  2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru  z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Przekrój z tytułu rękojmi za wady Towaru.

  3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres Przekroju lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@przekroj.pl z dopiskiem „reklamacja”.

  4. Przekrój jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może: – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Przekrój niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna; – żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Przekrój jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

  5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Przekrój usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Przekrój. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Przekroju dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa.

  7. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Przekrój nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  8. Przekrój odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 10. DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego umieszczone w ramach Zamówienia będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO”).

  2. Administratorem danych osobowych jest Przekrój.

  3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Przekrojem a Klientem.

  4. Przekrój może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom Przekroju, zgodnie z zasadami określonymi w UODO. Przekrój prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

  5. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży.

  6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w UODO. 

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Prawem właściwym do zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

  2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Przekrojem a Klientem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. 

  3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem: przekroj.pl/sklep/regulamin, skąd Klienci mogą go w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk lub pobrać (w formacie PDF).

  4. Regulamin określa warunki zawarcia pojedynczej Umowy Sprzedaży i w wyniku jej zawarcia nie dochodzi do nawiązania pomiędzy Przekrojem a Klientem stosunku umownego o charakterze ciągłym. Klient każdorazowo zapoznaje się z Regulaminem (Umową Sprzedaży) i go akceptuje przed zawarciem Umowy Sprzedaży. 

 12. MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. 

  2. Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Przekrojem. 

  3. Klient może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

    

    

   ZAŁĄCZNIK NR 1

   DO REGULAMINU SPRZEDAŻY PRZEKROJ.PL

   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    

   - Adresat: Przekrój sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, nr telefonu: +48 22 252 66 84, adres poczty elektronicznej: sklep@przekroj.pl. Adres pocztowy: ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa.

   - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

   - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

   - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

   - Adres konsumenta(-ów)

   - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   - Data

   (*) Niepotrzebne skreślić