Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Szanowni Państwo!

Wiele osób spośród naszych Czytelników i Czytelniczek wybiera tradycyjną drukowaną wersję kwartalnika, ale są także tacy, którzy coraz częściej korzystają z nośników elektronicznych. Dlatego wprowadzamy cyfrową wersję „Przekroju”. Zapraszamy do wykupienia prenumeraty, w której ramach proponujemy nieograniczony dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań kwartalnika.

Ci z Państwa, którzy nie zdecydują się na prenumeratę, będą mieli do dyspozycji bezpłatnie 7 „Przekrojowych” tekstów oraz wszystkie rysunki Marka Raczkowskiego, krzyżówki, recenzje, ilustracje i archiwalne numery z lat 1945–2000. Zapraszamy do lektury!

wykup prenumeratę cyfrową

I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.przekroj.pl prowadzi Fundacja Przekrój.

2.         Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną, umożliwiającą zapoznanie się z aktualną ofertą Przekrój, w tym z cenami i dostępnością poszczególnych towarów.

II.        DEFINICJE

1.         Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

    •    Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zaakceptuje Regulamin;

    •    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przekrojem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

    •    RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

    •    Sklep Internetowy – platforma sprzedaży Towarów przez Przekrój, prowadzona przez Przekrój, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu www.przekroj.pl/sklep; 

•    Przekrój – sprzedawca w Sklepie Internetowym –  Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (zwana dalej także „Przekrojem”) jest wydawcą strony internetowej www.przekroj.pl (zwana dalej „Stroną”), tel.: +48 22 252 66 84, tel. kom. +48 883 17 588, e-mail: sklep@przekroj.pl;

    •    Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Przekrój za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

    •    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Przekrój na rzecz Klienta Towarów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki – o treści jak w poniższym Regulaminie;

    •    Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Towar.

III.       UMOWA SPRZEDAŻY

1.         Informacje podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Przekrój.

2.         Przekrój umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):

    a.    Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

    b.    Klient wybiera Towar/y po czym przechodzi do formularza Zamówienia;

    c.    Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;

    d.    Klient wprowadza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

    e.    do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania Zamówienia;

    f.    Klient składa Przekrojowi Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu Internetowego oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

    g.    Przekrój w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji umowa sprzedaży jest zawarta.

3.         Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4.         Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz przez udostępnienie informacji o złożonym zamówieniu w Koncie Klienta.

IV.       CENY

1.         Przekrój zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2.         Ceny w ramach Sklepu Internetowego zawierają wszelkie należne cła i podatki. Cena może również zawierać koszty przesyłki. Wówczas Przekrój umieszcza w Sklepie Internetowym stosowną informację.

V.         PŁATNOŚCI

1.         Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności PayU lub PayPal, na podstawie danych wyświetlonych w trakcie składania Zamówienia oraz wysłanych w e-mailu.

2.         Termin płatności za zamówione Towary wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 7-dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

VI.       DOSTAWA

1.         Zamówione w Sklepie Internetowym Towary są dostarczane na adres wskazany przez Klienta, również poza granicami Polski.

2.         Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera, na terenie Polski i poza granicami Polski.

3.         Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty, realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Przekrój oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Przekrój, liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty do momentu przekazania przez Przekrój przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi 3 dni robocze (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.

4.         Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w ramach formularza Zamówienia lub na karcie danego Towaru.

VII.      ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.         Konsument ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2.         Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3.         Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować o tym fakcie Przekrój. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4.         Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5.         W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą, a Przekrój zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przekrój został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.         Przekrój może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przekrój, Przekrój nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.         Konsument ma obowiązek odesłania lub przekazania rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Przekrój o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.         Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII.     BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.         Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawieranej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

IX.       REKLAMACJE

1.         Przekrój ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.

2.         Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru  z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Przekrój z tytułu rękojmi za wady Towaru.

3.         Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres Przekroju lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@przekroj.pl z dopiskiem „reklamacja”.

4.         Przekrój jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może: – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Przekrój niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna; – żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Przekrój jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

5.         Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Przekrój usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Przekrój. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.         Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Przekroju dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa.

7.         Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Przekrój nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.         Przekrój odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

X.         DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu Zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318.

2. Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:

• realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,

• podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

• statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane w przypadku złożonego zamówienia - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 10 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

7. Klientowi przysługuje prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ulicy Stawki 2.

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

9. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

10. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: iod@przekroj.pl

11. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w KLAUZULI INFORMACYJNEJ.

XI.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Prawem właściwym do zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.         Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Przekrojem a Klientem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3.         Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem: przekroj.pl/sklep/regulamin, skąd Klienci mogą go w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk lub pobrać (w formacie PDF).

4.         Regulamin określa warunki zawarcia pojedynczej Umowy Sprzedaży i w wyniku jej zawarcia nie dochodzi do nawiązania pomiędzy Przekrojem a Klientem stosunku umownego o charakterze ciągłym. Klient każdorazowo zapoznaje się z Regulaminem (Umową Sprzedaży) i go akceptuje przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

XII.      MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.         Klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

2.         Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Przekrojem.

3.         Klient może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SPRZEDAŻY PRZEKROJ.PL

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat: Fundacja Przekrój w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, nr telefonu: +48 22 252 66 84, adres poczty elektronicznej: sklep@przekroj.pl. Adres pocztowy: ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa.

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dla Klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318

2. Inspektor danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: I.O.D., Fundacja Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, lub email: iod@przekroj.pl3

3. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

•          zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi wydawniczej oraz prezentacji Pani/Panu przez Fundację Przekrój oferty – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

•          marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,

•          dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy o świadczenie usługi…………. lub po zakończeniu tej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

4. Prawo do sprzeciwu

1/ W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2/ W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy na świadczenie usług wydawniczych będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla [umów] kończących się w danym roku.

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: firmie księgowej, prawniczej i informatycznej świadczące na naszą rzecz usługi.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1.         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3.         prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4.         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5.         prawo do przenoszenia danych;

6.         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

Klauzula informacyjna dla Klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Przekrój Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, KRS 0000492734, REGON 146966643, NIP 7010409964.

2. Inspektor danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: I.O.D., Przekrój Sp. z o.o., ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, lub email: iod@przekroj.pl3

3. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi wydawniczej oraz prezentacji Pani/Panu przez Przekrój Sp. z o.o. oferty – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
  • dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy o świadczenie usługi…………. lub po zakończeniu tej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

4. Prawo do sprzeciwu

1/ W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2/ W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy na świadczenie usług wydawniczych będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla [umów] kończących się w danym roku.

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: firmie księgowej, prawniczej i informatycznej świadczące na naszą rzecz usługi.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.