Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

O wiośnie mamy zielone pojęcie!

Kiedy wszystko się dopiero rodzi i rozwija, wiosenny „Przekrój” nadlatuje w pełnym rozkwicie! W najnowszym wydaniu piszemy z rozwagą o równowadze, z odwagą o strachu, z uwagą o bałtyckich krajach, z miłością o wróblach i z zachwytem o zieleni i porankach. Zachęcamy do czytania!

Kup wiosenny „Przekrój”!

188 stron do czytania przez trzy miesiące. „Przekrój” w nowym formacie jest wygodniejszy do przeglądania i idealnie mieści się w skrzynce pocztowej. Zamów i ciesz się lekturą – tylko tutaj w niższej cenie. Sprawdź!

Klauzula informacyjna dla Klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318.

2. Inspektor danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: I.O.D., Fundacja Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, lub email: iod@przekroj.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi wydawniczej oraz prezentacji Pani/Panu przez Fundację Przekrój oferty – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
 • dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy o świadczenie usługi…………. lub po zakończeniu tej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

4. Prawo do sprzeciwu

1/ W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2/ W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy na świadczenie usług wydawniczych będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla [umów] kończących się w danym roku.

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: firmie księgowej, prawniczej i informatycznej świadczące na naszą rzecz usługi.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Regulamin sklepu internetowego (od 10.01.2023)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.przekroj.pl/sklep/kiosk

 

Obowiązuje od 10.01.2022

Wersję REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązującego do dnia 09.01.2023 mogą Państwo znaleźć TUTAJ.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.przekrój.pl/sklep/kiosk prowadzony jest przez Fundację Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318.

 

1.2 Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną, umożliwiającą zapoznanie się z aktualną ofertą Przekroju, w tym z cenami i dostępnością poszczególnych towarów oraz dokonanie zakupów towarów.

 

 

2. DEFINICJE

 

2.1 Cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

 

2.2 Dzień Roboczy – jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2.3 Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Przekrojem albo (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych przez Przekrój, jak również zawrzeć Umowę Sprzedaży z Przekrojem.

 

2.4 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

 

2.5 Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Przekrojem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2.6 Konto – indywidualne konto Klienta na Stronie Internetowej Przekroju, umożliwiające dostęp do części Usług Elektronicznych i przechowujące informacje podane przez Klienta oraz informacje o składanych przez niego Zamówieniach i zawieranych Umowach Sprzedaży.

 

2.7 Przekrój – sprzedawca w Sklepie Internetowym i właściciel domeny internetowej www.przekrój.pl, tj. Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318.

 

2.8 Regulamin – niniejszy dokument.

 

2.9 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2.10 Strona Internetowa Przekroju – strona internetowa Przekroju dostępna pod adresem https://przekroj.pl/, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Sklepu Internetowego.

 

2.11 Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Przekrojem.

 

2.12 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Klientem a Przekrojem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

2.13 Usługa Elektroniczna – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Przekrój, w tym w szczególności polegające na umożliwieniu Klientowi zapoznania się z aktualną ofertą Przekroju, w tym z cenami i dostępnością poszczególnych towarów oraz dokonanie zakupów towarów, a także umożliwieniu Klientowi złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów.

 

2.14 Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 2.15. Przedsprzedaż – Umowa Sprzedaży o wydłużonym czasie realizacji. Każdy Towar z wydłużonym czasem realizacji oznaczony jest jako „Przedsprzedaż”

 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

 

3.1 W celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej Przekroju, w tym Sklepu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:


3.1.1 połączenie z internetem (przewodowe lub bezprzewodowe);
 

3.1.2 używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, względnie innych kompatybilnych przeglądarek, w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;
 

3.1.3 włączona obsługa Javascript i zapisu plików Cookies;
 

3.1.4 korzystanie z ekranu o minimalnej szerokości 300 px. 
 

3.2 Brak spełnienia wymagań wskazanych w punkcie 3.1. nie uniemożliwia korzystania ze Strony Internetowej Przekroju, jednakże może stanowić przyczynę jej nieprawidłowego funkcjonowania.

 

3.3 Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze Strony Internetowej, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z nią i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

 

3.4 Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

 

3.5 Przekrój, na żądanie Klienta, dostarczy Klientowi aktualne informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług Elektronicznych, w formie wskazanej przez Klienta.

 

 

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

4.1 Przekrój świadczy Usługi Elektroniczne bezpłatnie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, na czas nieokreślony. Przekrój robi wszystko, aby świadczyć Usługi w sposób niezakłócony, na najwyższym poziomie i pozbawione wad.

 

 

5. KONTO

 

5.1 Utworzenie Konta przez Klienta nie jest konieczne, ale ułatwia dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym oraz kontakt we wszelkich sprawach, w tym w sprawach zakupów i reklamacji między Klientem a Przekrojem.

 

5.2 Korzystanie z Konta możliwe jest w wyniku zalogowania się poprzez platformę facebook.com bądź utworzenie Konta. Utworzenie Konta wymaga wyboru żądania „Załóż konto” oraz spełnienia czterech obligatoryjnych etapów: 1) podanie adresu e-mail; 2) podanie hasła zabezpieczającego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, a następnie 3) kliknięcia w link potwierdzający rejestrację oraz 4) potwierdzenia rejestracji Konta w serwisie Przekrój.pl poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację, stanowiący treść automatycznie wysłanej wiadomości na podany adres e-mail.

 

5.3 Potwierdzenie rejestracji Konta w serwisie Przekrój.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta.

 

5.4 Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z konta) w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Przekroju, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@przekroj.pl lub też pisemnie na adres: Fundacja Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa.

 

5.5 Przekrój usunie Konto wskutek zgłoszenia i wskazania Przekrojowi okoliczności stanowiących podstawę do stwierdzenia śmierci Klienta będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

 

 

6. UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW

 

6.1 Za pośrednictwem Strony Internetowej Przekrój prezentuje Towary, ich ceny i opis, zaprasza Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży i umożliwia zawarcie tej umowy.

 

6.2 W razie wątpliwości ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym nie poczytuje się, , za ofertę a za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Przekroju.

 

6.3 Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznanie się z Towarem oraz poprzez wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest Strona Internetowa Przekroju. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Przekroju wobec Klienta.

 

6.4 Zamówienie może zostać złożone przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

 

6.5 Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli (oferty) Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

6.6 Skuteczne złożenie Zamówienia prowadzące do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży ma miejsce po łącznym spełnieniu następujących etapów:
 

(a) Klient wybiera Towar udostępniony poprzez stronę Sklepu Internetowego i dodaje go do elektronicznego koszyka;
 

(b) Klient wypełnia obligatoryjne pola, tj. imię, nazwisko, pełen adres – ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail; w celu ułatwienia komunikacji Klient może również podać swój numer telefonu oraz wpisać uwagi do zamówienia;
 

(c) Klient akceptuje Regulamin, dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności (usługa PayU bądź PayPal); w celu zrealizowania Zamówienia Klient klika pole „Zamawiam i płacę” (do momentu uruchomienia funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania Zamówienia);
 

(d) po kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” Klient zostanie przekierowany na stronę internetową wybranej platformy płatniczej w celu dokonania zapłaty za Towar;
 

(e) po dokonaniu płatności Klient zostaje przekierowany z powrotem do Sklepu Internetowego;


(f) w odpowiedzi na Zamówienie Przekrój wysyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość stanowiącą potwierdzenie Zamówienia i przyjęciem oferty złożonej przez Klienta oraz potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia albo wiadomość o braku możliwości jej przyjęcia;
 

(g) Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o której mowa powyżej w pkt. f.

 

6.7 Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet za pomocą Sklepu Internetowego.

 

6.8 Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

 

7. CENA ORAZ PROMOCJE TOWARÓW

 

7.1 Przekrój zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Towarów udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, jednakże cena Towaru obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia, przed wprowadzeniem zmian, pozostają dla Klienta wiążące.

 

7.2 Cena Towaru udostępniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskiej walucie – złoty (PLN) i zawiera wszelkie należne podatki. Cena Towaru nie zawiera informacji o kosztach przesyłki oraz o ewentualnych cłach. O wysokości kosztów przesyłki Klient informowany jest oddzielnie na stronach Sklepu Internetowego. Przekrój nie informuje o ewentualnych cłach. Klient jest informowany o łącznej cenie Towaru wraz z podatkami.

 

7.3 Informacja o całkowitym koszcie Zamówienia Towaru przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.

 

7.4 Promocje w Sklepie Internetowym dotyczące sprzedaży Towarów nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

7.5 Promocje w ramach Sklepu Internetowego dotyczące sprzedaży Towarów obowiązują każdorazowo do wyczerpania zapasów.

 

 

8. PŁATNOŚCI

 

8.1 Przekrój udostępnia Klientowi dwa systemu płatności elektronicznej:


(a) za pośrednictwem platformy płatniczej PayU wybierając jedną z czterech dostępnych możliwości: 1) przelewem online lub tradycyjnym; 2) kartą debetową lub kredytową; 3) BLIK – płatność kodem z aplikacji banku Klienta; 4) portfele elektroniczne Google Pay, Visa Checkout, Masterpass; więcej informacji o zasadach płatności PayU pod adresem https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf


(b) za pośrednictwem płatności PayPal.

 

8.2 Dostawcą systemu płatności elektronicznej PayU jest spółka pod firmą PayU S.A., a systemu PayPal spółka pod firmą PayPal Polska sp. z o.o.

 

8.3 Skorzystanie przez Klienta z wybranego przez niego systemu płatności elektronicznej wymaga wcześniejszego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu, udostępnianego Klientowi przez danego dostawcę usługi płatności elektronicznej prze dokonaniem płatności a także przestrzegania postanowień tego regulaminu.

 

8.4 Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie przewidzianego 7-dniowego terminu Przekrój wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin. Po upływie przewidzianego terminu Umowa Sprzedaży zostaje rozwiązana bez składania odrębnych oświadczeń przez Klienta lub Przekrój. 

 

 

9. DOSTAWA

 

9.1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

9.2 Przekrój dostarcza Towary zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej - przesyłka Pocztex albo paczka pocztowa krajowa albo jako przesyłkę kurierską za pośrednictwem DHL Parcel Polska lub innej firmy świadczącej usługi kurierskie. Koszty dostarczenia Towaru są każdorazowo udostępniane w Formularzu Zamówienia.

 

9.3 Towar może zostać dostarczony na wskazany przez klienta adres zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

 

9.4 Czas wykonania Umowy Sprzedaży przez Przekrój liczony jest od momentu uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Przekroju (zaksięgowania wpłaty), przygotowania Towaru do wysyłki, do momentu przekazania Towaru przewoźnikowi i wynosi 4 Dni Robocze. Wskazany okres nie uwzględnia czasu dostarczenia Towaru przez przewoźnika, tj. od momentu wydania Towaru przewoźnikowi, do momentu przekazania Towaru Klientowi przez przewoźnika.

 

9.5 W przypadku Towarów oznaczonych jako Przedsprzedaż, czas wykonania Umowy Sprzedaży ulega wydłużeniu i wynosi 90 Dni Roboczych liczonych od momentu uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Przekroju (zaksięgowania wpłaty), przygotowania Towaru do wysyłki, do momentu przekazania Towaru przewoźnikowi. Wskazany okres nie uwzględnia czasu dostarczenia Towaru przez przewoźnika, tj. od momentu wydania Towaru przewoźnikowi, do momentu przekazania Towaru Klientowi przez przewoźnika.

 

9.6 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej Towar albo Towary.

 

 

10.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

10.1 Przekrój zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar oraz świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 

10.2 W razie stwierdzenia, iż Towar lub Usługa Cyfrowa posiada wadę fizyczną lub prawną Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zawarte w przepisach art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przekrój odpowiada za wady fizyczne Towaru lub Usługi Cyfrowej, jeżeli ta zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia doręczenia towaru Klientowi – wówczas Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady.

 

10.3 Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie:
 

(a) pisemnej na adres Fundacja Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa;

(b) elektronicznej na adres e-mail: kontakt@przekroj.pl.
 

10.4 W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się zawarcie w jej opisie reklamacji:


(a) dane Klienta;

(b) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 

(c) żądania Klienta;
 

(d) informacji o formie otrzymania odpowiedzi na reklamację;
 

(e) kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane wskazane w punkcie (a)-(e) są jedynie zaleceniami – ich brak pozostaje bez wpływu na skuteczność reklamacji.

 

10.5 Przekrój ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Przekroju w powyższym terminie oznacza, iż reklamacja uznana została za uzasadnioną.

 

10.6 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Przekroju na adres: Fundacja Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa.

 

 

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

11.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem do Przekroju. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w formie:
 

(a) w formie pisemnej na adres Fundacja Przekrój, Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa;
 

(b) w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@przekroj.pl.

 

11.2 Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego (Załącznik nr 1) do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 

11.3 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, doręczenia Towaru Konsumentowi lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

 

11.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

11.5 Przekrój ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Przekrój dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

11.6 Przekrój może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili otrzymania od Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, o ile Przekrój nie zaproponował osobistego odbioru Towaru od Konsumenta.

 

11.7 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Przekrojowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Przekrój do odbioru, chyba że Przekrój zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Fundacja Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa.

 

11.8 Konsument ponosi wyłącznie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

11.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Przekrój wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  (2)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  (3) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (6) zawartej w drodze aukcji publicznej; (7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

12.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

12.2 Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

12.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

 

12.2.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Przekrojem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

12.2.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Przekrojem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

12.3 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

13.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami, tj. przedsiębiorców.

 

13.2 Przekrojowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia – wówczas odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Przekroju.

 

13.3 W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Przekrój ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

13.4 Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi przez Sprzedawcę przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przekrój w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, które powstały od chwili przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania tegoż Towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

13.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Przekroju z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 

13.6 W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, którzy korzystają z Usług Elektronicznych Przekrój może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Klientowi niebędącego Konsumentem stosownego oświadczenia.

13.7 Odpowiedzialność Przekroju w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, niezależnie od faktu czy korzysta on z Usługi Elektronicznej czy zawiera Umowę Sprzedaży oraz bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Przekrój ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

 

13.8 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Przekrojem a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Przekroju, zaś prawem obowiązującym dla umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami, tj. przedsiębiorcami, będzie prawo polskie.

 

 

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

14.2 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja PRZEKRÓJ z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa; e-mail: fundacja@przekroj.pl.

14.3 Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: IOD, Fundacja PRZEKRÓJ, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@przekroj.pl.

14.3 Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Dane są przetwarzane w celu:

14.3.1 zawarcia/wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług elektronicznych przez Fundację PRZEKRÓJ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na podstawie i w związku z wykonywaną umową, a następnie

 

14.3.2 w celach podatkowo-księgowych z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

 

14.3.3 realizacji kontaktu związanego z zawartą umową (telefonicznego, mailowego etc.) z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), jeśli chodzi o dane osobowe osób do kontaktu, reprezentujących naszego kontrahenta,

 

14.3.4 realizacji procesu reklamacyjnego (w celu należytego rozpatrzenia reklamacji) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (w celu realizacji swoich praw) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

14.4 Okres przetwarzania danych oraz dobrowolność lub konieczność podania danych

 

Dane zbierane do realizacji umowy przetwarzane są przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy oraz spełnienia obowiązków ustawowych związanych z przetwarzaniem dokumentacji księgowo-podatkowej. Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji kontaktu/odpowiedzi na pytania, a następnie przez 2 lata od momentu, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Dane niezbędne do realizacji umowy/rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy.

 

Podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania umowy. Jeśli nie podadzą Państwo danych, nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia. Przekazanie danych osób reprezentujących Klienta/Kontrahenta jest dobrowolne, niemniej bez danych osobowych nie będziemy mogli kontaktować się w sprawie realizacji zamówienia. Podanie danych w celu zrealizowania procesu reklamacyjnego jest konieczne do prowadzenia tego procesu oraz jego zakończenia.

 

14.5 Prawa osoby, której dane dotyczą

 

14.5.1 Prawo do sprzeciwu

– W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności albo Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

Ponadto przysługuje Państwu:

14.5.2 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. W zakresie, w jakim dane są lub będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres e-mail: iod@przekroj.pl;

 

14.5.3 prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

 

14.5.4 prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w tym danych zawartych w panelu konta internetowego;

 

14.5.5 prawo żądania usunięcia danych osobowych;

 

14.5.6 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

14.5.7 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego lub prawo do żądania od nas wysłania tych danych do innego administratora. Jednakże zrobimy to wyłącznie wtedy, gdy takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie zgody na przetwarzanie danych;

 

14.5.8 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

14.6 Pozyskiwanie danych przez Fundację PRZEKRÓJ.

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika.

 

14.7 Rodzaj przetwarzanych danych

 1. imię i nazwisko;
 2. adres korespondencyjny;
 3. adres e-mail, na który przesyłane będą wiadomości;
 4. numer telefonu (o ile został wskazany);
 5. dane dotyczące zachowań w Internecie – czasu spędzonego na poszczególnych stronach internetowych Administratora oraz odwiedzania poszczególnych stron.

 

14.8 Dane osobowe nie będą profilowane, wobec danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

14.9 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies zostały opisane w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie internetowej kwartalnika „Przekrój”.

 

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

15.1 Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod adresem: www.przekrój/sklep/regulamin. Możliwe jest także sporządzenie wydruku Regulaminu.

 

15.2 Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych na Stronie Internetowej Przekroju oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

15.3 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle Usługi Elektronicznej lub Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

15.4 Prawem właściwym do zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo polskie.

 

15.5 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 

15.6 Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Przekrojem a Klientem, a które mogłyby znaleźć zastosowanie.

 

15.7 Przekrój zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu poprzez dokonanie zmian lub uzupełnień w sytuacjach niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, w przypadku zmian wpływających na realizację postanowień Regulaminu, zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności lub dostaw oraz w przypadku zmiany oferty Sklepu Internetowego wpływającej na jego funkcjonowanie.

 

15.8 O planowanej zmianie Regulaminu Przekrój będzie informował Klientów poprzez udostępnienie stosownej informacji na głównej stronie Sklepu Internetowego oraz jej utrzymanie przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający Konto zostaną również powiadomieni o planowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

15.9 Klient nie ma obowiązku akceptacji zaktualizowanego Regulaminu, jednakże warunkiem korzystania z Usług Elektronicznych i możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego.

 

15.10 W przypadku zawarcia, na podstawie niniejszego Regulaminu, umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta pod warunkiem, że zachowane zostały wymagania określone w art. 384 oraz art. 3841 Kodeksu Cywilnego, tj. w sytuacji, gdy Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Klient będący Konsumentem ma jednakże prawo odstąpienia od umowy, w wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych.

 

15.11 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

15.12 W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Przekrój dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

 

15.13 Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2023 roku.

 


 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy od Regulaminu Sklepu Internetowego Przekroju.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-

Adres konsumenta(-ów)

-

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.