Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści
Ta strona używa cookie i innych technologii.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie
zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka Prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492734, NIP: 7010409964, REGON: 146966643 (zwana dalej także „Przekrojem”) jest wydawcą strony internetowej Przekrój.pl (zwana dalej „Stroną”).

  2. „Przekrój” przywiązuje istotną wagę do ochrony prywatności użytkowników Strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. 

  3. „Przekrój” jest administratorem danych osobowych użytkowników zawartych w formularzach rejestracyjnych dla konkretnych usług oraz danych osobowych gromadzonych w sposób automatyczny. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  4. „Przekrój” gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników Strony. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Stroną, okresowym analizom statystyk odwiedzin, ustalaniu, które treści zamieszczone na Stronie są popularne strony odwiedzane są najczęściej, określaniu poziomu funkcjonalności Strony. 

  5. Niniejsza polityka prywatności Strony nie jest źródłem obowiązków dla użytkowników Strony i ma charakter informacyjny. 

  6. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych, prawo do poprawiania danych osobowych zawartych w formularzach rejestracyjnych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić.

  7. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym konieczne dla celów skorzystania przez użytkownika z danej usługi świadczonej przez „Przekrój”.

  8. Dane osobowe użytkowników Strony zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez „Przekrój” wyłącznie w celach realizacji określonych usług świadczonych na Stronie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Strony. Dane mogą być również przetwarzane w innych celach, wyłącznie za zgodą użytkownika, w tym dla celu marketingu produktów i usług „Przekroju” oraz firm z nią współpracujących.

  9. „Przekrój” nie przekazuje danych osobowych użytkowników Strony innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Dane osobowe użytkowników Strony przetwarzane przez „Przekrój” oraz inne dane zbierane automatycznie mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń odpowiednich organów państwa.

 2. POLITYKA COOKIES (JAKO CZĘŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI)

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika Strony (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

  2. Przekrój może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w następujących celach:

   • dostosowania zawartości Strony do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony;

   • optymalizowaniu emisji reklam na Stronie i usprawniania funkcjonowania Strony zgodnie ze standardami obowiązującymi w internecie.

  3. Pliki Cookies mogą ponadto stosować współpracujący ze Stroną reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.  

  4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies, jednakże każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Usunięcie lub zmiana ustawień plików Cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu ze Strony.   

  5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

  6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  7. Przekrój gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników Strony. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Stroną, okresowym analizom statystyk odwiedzin, ustalaniu, które treści zamieszczone na Stronie są popularne strony odwiedzane są najczęściej, określaniu poziomu funkcjonalności Strony. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Przekrój namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony.

  2. Przekrój stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  3. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: internet@przekroj.pl

  4. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na Stronie.

   REGULAMIN KONKURSU "KRZYŻÓWKA"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Krzyżówka” (dalej: „Konkurs”), który rozpoczyna się w dniu 19 września 2017 roku i trwać będzie do 17 grudnia 2017 roku (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-432 Warszawa, u. Górnośląska 16/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000492734, o numerze NIP 7010409964 (dalej: Organizator).

Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w pkt. 2.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników.

§3 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie Okresu Trwania Konkursu prawidłowo rozwiązać krzyżówkę opublikowaną w nr 4(3559)/17 kwartalnika Przekrój, a następnie przesłać pocztą prawidłowe rozwiązanie oraz wyraźnie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz upublicznienie imienia i nazwiska przez Przekrój sp. z o.o. na potrzeby przekazania nagród za prawidłowe i szybkie rozwiązanie krzyżówek” na adres: Przekrój Sp. z o.o., przegr. poczt. nr 16, 00-902 Warszawa 133, z dopiskiem „Krzyżówki”.

 2. Nagrodę (dalej: „Nagroda”) otrzyma:
  1)    każdy z dziesięciu Uczestników, którzy pierwsi, według daty stempla pocztowego, nadeślą prawidłowe rozwiązanie oraz
  2) każdy z pozostałych Uczestników, który nadeśle prawidłowe rozwiązanie z taką samą datą stempla pocztowego, co data stempla na przesyłce ostatniego z dziesięciu Uczestników wskazanych w pkt. 1 powyżej.

 3. Lista imienna Zwycięzców zostanie opublikowana w nr 5 (3560) kwartalnika Przekrój

§4 NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie „Krzyżówka” jest kubek kwartalnika „Przekrój”.

 2. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w terminie do 17 grudnia  2017r. 

 3. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Zwycięzców i przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora - Przekrój sp. z o.o., ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, skąd Zwycięzcy będą mogli odebrać ją osobiście.

§5 PRAWIDŁOWOŚC PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres: Przekrój sp. z o.o., ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, z dopiskiem „Krzyżówki”.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikacje oraz kontakt z osobą wnoszącą reklamację, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

§7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Okresu Trwania Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, wydania nagrody Zwycięzcy, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców opublikowanej w nr 5 (3560) kwartalnika Przekrój oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922).

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Regulamin konkursu „Zamarkuj tekst” (dalej: „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Zamarkuj tekst” (dalej: „Konkurs”), który rozpoczyna się w dniu 19 września i trwać będzie do 20 października (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-432 Warszawa, u. Górnośląska 16/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000492734, o numerze NIP 7010409964 (dalej: Organizator).
 3. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.
 4. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób określonych w pkt. 2.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników.

§3 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie Okresu Trwania Konkursu należy zaproponować wypełnienie tekstem dymków w rysunku autorstwa Marka Raczkowskiego opublikowanego w nr 4 (3559)/17 kwartalnika Przekrój na stronie 161 (dalej Propozycja), a następnie przesłać Propozycję do Organizatora na adres: Przekrój Sp. z o.o., przegr. poczt. nr 16, 00-902 Warszawa 133 (o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) lub na adres poczty elektronicznej konkurs@przekroj.pl (o dochowaniu terminu decyduje data wpłynięcia poczty elektronicznej do systemu teleinformatycznego Organizatora), z dopiskiem „Zamarkuj tekst” oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma mieć następująca treść: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przekrój sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia konkursu „Zamarkuj tekst”. Jeśli Propozycja jest przesyłana tradycyjną pocztą zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma być wyraźnie odręcznie podpisana. Jeśli Propozycja jest przesyłana pocztą elektroniczną zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma być wyraźnie wyróżniona w tekście listu elektronicznego i podpisana drukiem.
 3. Nagrodę (dalej: „Nagroda”) otrzyma Uczestnik, którego Propozycja zostanie oceniona przez Organizatora jako najciekawsza.

§4 NAGRODY

Nagrodą w Konkursie jest roczna prenumerata kwartalnika Przekrój na rok 2018 oraz publikacja Propozycji oraz imienia i nazwiska zwycięzcy w kwartalniku Przekrój.

§5 PRAWIDŁOWOŚC PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres: Przekrój sp. z o.o., ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, z dopiskiem „Krzyżówki”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikacje oraz kontakt z osobą wnoszącą reklamację, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

§7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Okresu Trwania Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, wydania nagrody Zwycięzcy oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922).

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin konkursu „Zamarkuj tekst” (dalej: „Regulamin”)

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Zamarkuj tekst” (dalej: „Konkurs”), który rozpoczyna się w dniu 19 września i trwać będzie do 20 października (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-432 Warszawa, u. Górnośląska 16/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000492734, o numerze NIP 7010409964 (dalej: Organizator).
 3. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.
 4. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób określonych w pkt. 2.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników.

§3

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie Okresu Trwania Konkursu należy zaproponować wypełnienie tekstem dymków w rysunku autorstwa Marka Raczkowskiego opublikowanego w nr 4 (3559)/17 kwartalnika Przekrój na stronie 161 (dalej Propozycja), a następnie przesłać Propozycję do Organizatora na adres: Przekrój Sp. z o.o., przegr. poczt. nr 16, 00-902 Warszawa 133 (o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) lub na adres poczty elektronicznej konkurs@przekroj.pl (o dochowaniu terminu decyduje data wpłynięcia poczty elektronicznej do systemu teleinformatycznego Organizatora), z dopiskiem „Zamarkuj tekst” oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma mieć następująca treść: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przekrój sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia konkursu „Zamarkuj tekst”. Jeśli Propozycja jest przesyłana tradycyjną pocztą zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma być wyraźnie odręcznie podpisana. Jeśli Propozycja jest przesyłana pocztą elektroniczną zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma być wyraźnie wyróżniona w tekście listu elektronicznego i podpisana drukiem.
 3. Nagrodę (dalej: „Nagroda”) otrzyma Uczestnik, którego Propozycja zostanie oceniona przez Organizatora jako najciekawsza.

§4

NAGRODY

Nagrodą w Konkursie jest roczna prenumerata kwartalnika Przekrój na rok 2018 oraz publikacja Propozycji oraz imienia i nazwiska zwycięzcy w kwartalniku Przekrój.

§5

PRAWIDŁOWOŚC PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

§6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres: Przekrój sp. z o.o., ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, z dopiskiem „Krzyżówki”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikacje oraz kontakt z osobą wnoszącą reklamację, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

§7

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Okresu Trwania Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, wydania nagrody Zwycięzcy oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922).

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.