Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Czytanie owocuje!

W letnim „Przekroju” nadzieja i ciekawość, szczęśliwe trafy i wielkie odkrycia. Ukraińska literatura i sztuka, a także antywojenny Bertrand Russell pod rękę z Josephem Hellerem. Uważne słuchanie i świadome śnienie. Dzikie pływanie i zbieranie jagód. Dbanie o rozwój, zdrowie i dobrostan. Prasłowianie, Aborygeni i uciekające ze Słońca fotony.

Kup letni „Przekrój”

Aż 220 stron do czytania przez trzy miesiące. „Przekrój” w nowym formacie jest wygodniejszy do przeglądania i idealnie mieści się w skrzynce pocztowej. Zamów i ciesz się lekturą – tylko tutaj z bezpłatną przesyłką. Sprawdź!

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i Cookies

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 jest wydawcą strony internetowej Przekrój.pl.

 

1.2 Przekrój przywiązuje istotną wagę do ochrony prywatności użytkowników strony internetowej Przekroju i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

 

1.3 Niniejsza polityka prywatności strony internetowej Przekrój.pl ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla użytkowników tejże.

 

 

2. DEFINICJE

2.1 Cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

 

2.2 Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Przekrojem osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych przez Przekrój, jak również zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

2.3 Przekrój – sprzedawca w Sklepie Internetowym i właściciel domeny internetowej www.przekrój.pl, tj. Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318.

 

2.4 Polityka Prywatności – niniejszy dokument.

 

2.5 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 

2.6 Sklep Internetowy – platforma sprzedaży Towarów przez Przekrój za pośrednictwem Strony Internetowej.

 

2.7 Strona Internetowa Przekroju – strona internetowa Przekroju dostępna pod adresem https://przekroj.pl/, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Sklepu Internetowego.

 

2.8 Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Przekrojem.

 

2.9 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Klientem a Przekrojem.

 

2.10 Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) przez Przekrój.

 

 

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

3.1 Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

 

3.2 Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.

 

3.3 Cel przetwarzania danych osobowych

 

Dane są przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, umowy darowizny oraz wysyłania newslettera, a także w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz podmiotów trzecich (w tym ostatnim przypadku o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu podmiotów trzecich).

 

3.4 Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa w Serwisie Internetowym i znajduje swoje oparcie w przepisach prawa.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

(a) zgoda Klienta – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (korzystanie z pełnej funkcjonalności Strony Internetowej Przekroju wymaga posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych);


(b) cel nawiązania i realizacji umowy sprzedaży oraz, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym rejestracja i prowadzenie konta w sklepie internetowym) oraz umowy darowizny – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;


(c) konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przekroju - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;


(d) konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnianych interesów realizowanych przez Przekrój (zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Strony Internetowej Przekroju i Sklepu Internetowego, poprawa jakości świadczonych usług, przesłanie podziękowań za przekazanie darowizny, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji oraz ochrona praw i dochodzenie roszczeń) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;


(e) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator (rozwój działalności, poprawa jakości usług, monitorowanie rynku);


(f) w celu marketingu bezpośredniego usług własnych oraz usług podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, jeśli Uczestnik wyrazi na to zgodę;


(g) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Przekrój (rozwój działalności, poprawa jakości usług, monitorowanie rynku).

 

3.5 Rodzaj pozyskiwania danych i sposób ich przetwarzania

 

W toku świadczenia Usługi Elektronicznej przetwarzane są następujące dane Klienta:


(a) imię i nazwisko;

(b) adres korespondencyjny;

(c) adres e-mail, na który przesłane będą Wiadomości;

(d) numer kontaktowy (o ile został wskazany);

(e) dane dotyczące zachowań w Internecie – czasu spędzonego na poszczególnych stronach internetowych Administratora oraz odwiedzana poszczególnych stron.

Dane osobowe Administrator pozyskuje bezpośrednio od Użytkownika, zaś dane określone w punkcie e. powyżej za pośrednictwem plików Cookies.

 

3.6 Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

3.7 Wykorzystywanie danych do automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania

Dane nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

3.8 Okres przechowywania danych

 

Dane będą przechowywane przez okres świadczenia Usługi Elektronicznej oraz po tym okresie kolejny rok od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

3.9 Wymóg podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usługi Elektronicznej i otrzymania newslettera. Podanie danych, które są wskazane jako podawane za zgodą Użytkownika, następuje w pełni dobrowolnie, jednakże brak ich podania skutkuje niemożnością świadczenia usługi przez Przekroju oraz otrzymywania newslettera przez Klienta. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego administratora skutkuje niemożliwością wykonania Usługi Elektronicznej oraz usługi newslettera.

 

3.10 Prawa Klienta

 

Administrator powierzonych mu danych osobowych zapewnia:

 

(a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 pkt. c) RODO);

(b) prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);

(c) prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);

(d) prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);

(e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

(f) możliwość przeniesienia danych (art. 20 RODO);

(g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

(h) uprawnienie do przenoszenia danych, czyli otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które zostały dostarczone administratorowi, jak również prawo do przesłania tychże danych osobowych innemu administratorowi.


Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail: internet@przekroj.pl.

Informujemy również o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

3.10 Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w  niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Przekrojem w zakresie świadczonych na rzecz Przekroju usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Przekroju, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, prawne, kurierskie oraz dostawcy narzędzi ułatwiających proces zbierania darowizn.

 

4. POLITYKA COOKIES (JAKO CZĘŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI)

 

4.1 Pliki Cookies

 

4.2 W celu uatrakcyjnienia Strony Internetowej Przekroju oraz umożliwienia korzystania z określonych funkcji, jak również w celu wyświetlenia odpowiednich produktów bądź przeprowadzania badań rynkowych Przekrój wykorzystuje tzw. pliki Cookies, które służą ochronie prawnie uzasadnionego interesu Przekroju, polegającego na optymalnej prezentacji oferty.

 

4.3 Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta, przeglądającego stronę internetową Przekroju i stronę Sklepu Internetowego Przekroju. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

4.4 Cookies „serwisowe”

 

Administrator wykorzystuje tzw. Cookies serwisowe głównie w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików Cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (np. komputer, telefon, tablet). Pliki Cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

(a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

(b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

(c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

(d) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);


(e) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

(f) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej Przekroju, tj. analityki danych, w tym cookies;

(i) stosowane podmiotu, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Strony Internetowej  Przekroju, w tym strony Sklepu Internetowego oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze Strony Internetowej Przekroju i strony Sklepu Internetowego przez Klientów, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej  Przekroju i strony Sklepu Internetowego;

(ii) pliki Google Analytics, tj. pliki wykorzystywane przez spółkę Google –  podmiot, któremu Przekrój jako administrator danych osobowych powierzył ich przetwarzanie w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze Strony Internetowej  Przekroju i strony Sklepu Internetowego przez Klienta, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Stron Internetowych Przekroju).

 

4.5 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej Przekroju lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 

4.6 W ramach Strony Internetowej Przekroju stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

(a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej Przekroju, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej Przekroju;

(b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony Internetowej Przekroju;


(c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta.

 

4.7 Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies używanej przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki tak, aby akceptowała pliki cookies bez konieczności każdorazowego decydowania o ich akceptacji bądź odrzuceniu przez Klienta korzystającego ze Strony Internetowej Przekroju.

 

4.8 Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:


(a) w przeglądarce Chrome pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl


(b) w przeglądarce Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek


(c) w przeglądarce Internet Explorer pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10


(d) w przeglądarce Safari pod adresem: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US


(e) w przeglądarce Microsoft Edge pod adresem: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy  

 

4.9 W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików Cookies funkcjonalność Strony Internetowej Przekroju może zostać ograniczona.

 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1 Strona Internetowa Przekroju może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Przekrój zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej Przekroju.

 

5.2 Przekrój stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

5.3 W razie pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: internet@przekroj.pl.

 

5.4 W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, użytkownik zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany o zmianach, a następnie odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie.