Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Szanowni Państwo!

Wiele osób spośród naszych Czytelników i Czytelniczek wybiera tradycyjną drukowaną wersję kwartalnika, ale są także tacy, którzy coraz częściej korzystają z nośników elektronicznych. Dlatego wprowadzamy cyfrową wersję „Przekroju”. Zapraszamy do wykupienia prenumeraty, w której ramach proponujemy nieograniczony dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań kwartalnika.

Ci z Państwa, którzy nie zdecydują się na prenumeratę, będą mieli do dyspozycji bezpłatnie 7 „Przekrojowych” tekstów oraz wszystkie rysunki Marka Raczkowskiego, krzyżówki, recenzje, ilustracje i archiwalne numery z lat 1945–2000. Zapraszamy do lektury!

wykup prenumeratę cyfrową

Polityka Prywatności

 

Regulamin korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl

 

I. Postanowienia wstępne

 1.         Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (zwana dalej także „Przekrojem”) jest wydawcą strony internetowej www.przekroj.pl (zwana dalej „Stroną”).

 2.         Usługi udostępniane na Stronie mają charakter odpłatny lub nieodpłatny. Poza tym korzystanie z konkretnych usług udostępnionych na Stronie, np. z Newslettera lub dostępu do części płatnych, może wymagać rejestracji użytkownika.

 3.         Umożliwianie korzystania ze Strony jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Przekrojem oraz na podstawie Regulaminu.

 4.         Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone na Stronie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Przekrój określa na Stronie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

 5.         Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Strony powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Strony w zakresie niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku konieczności zarejestrowania się, użytkownik, dokonując rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.

 6.         Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Strony są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

 7.         Jeśli chcesz korzystać ze Strony musisz spełnić minimalne wymaga techniczne:

a.     musisz mieć połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe); oraz

b.     korzystać z przeglądarki internetowej umożliwiającej wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);

c.      używać oprogramowania umożliwiającego czytanie plików PDF, mp3, flash;

d.     korzystać z ekranu o minimalnej szerokości 300 px (inaczej grozi ci pogorszenie lub utrata funkcjonalności Strony).

 

II. Strona (zawartość)

 1.         Celem Strony jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych na Stronie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych czasopisma Przekrój, wpisanego do rejestru prasy pod numerem Pr 18003 oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności cyfrowe wydanie czasopisma „Przekrój” oraz archiwum Przekroju.

 2.         Wszelkie prawa do Strony należą do Przekroju, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Przekroju lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Przekrój na Stronie.

 3.         Strona w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

 4.         Korzystanie przez użytkowników ze Strony oraz z materiałów rozpowszechnianych na Stronie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

 5.         Każde inne wykorzystanie Strony i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Przekroju lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Strony i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych na Stronie aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z Strony i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

 6.         Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych na Stronie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: internet@przekroj.pl .

III. Postanowienia końcowe

 7.         Przekrój dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony i poszczególnych usług dostępnych na Stronie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Strony lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Przekroju.

 8.         Przekrój zastrzega sobie czasowe wyłączanie Strony w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Strony.

 9.         Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony winny być zgłaszane na adres e-mail: internet@przekroj.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Przekrój w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

10.         Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Strony winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: internet@przekroj.pl

11.         Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Strony tj. od dnia 7 grudnia 2018 r.

12.         Przekrój zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Strony.

 

***

Regulamin, który obowiązywał do 6 grudnia 2018 roku, jest dostępny tutaj.

 

***

 

Regulamin konkursu „Łamigłówki”


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Łamigłówka” (dalej: „Konkurs”), który rozpoczyna się w dniu 7 grudnia 2018 roku i trwać będzie do 5 lutego 2018 roku (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

2.    Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (zwana dalej Organizatorem).

3.    Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§2 UCZESTNICY KONKURSU

 

1.    Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w pkt. 2.

2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników.

 

§3 PRZEBIEG KONKURSU
 

1.    Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie Okresu Trwania Konkursu prawidłowo rozwiązać opublikowane w numerze 1 (3564)/19 kwartalnika Przekrój: „Krzyżówkę”, „Wytęż wzrok” oraz „Rysudoku”, a następnie przesłać pocztą prawidłowe rozwiązanie na adres: Przekrój przegr. poczt. nr 16, 00-902 Warszawa 133, z dopiskiem „Łamigłówki”.

2.    Nagrodę (dalej: „Nagroda”) otrzyma:
a) każdy z dziesięciu Uczestników, którzy pierwsi, według daty stempla pocztowego, nadeślą prawidłowe rozwiązanie oraz
b) każdy z pozostałych Uczestników, który nadeśle prawidłowe rozwiązanie z taką samą datą stempla pocztowego, co data stempla na przesyłce ostatniego z dziesięciu Uczestników wskazanych w pkt. 1 powyżej.

3.    Lista imienna Zwycięzców zostanie opublikowana w 2 (3565)/19 kwartalnika Przekrój

 

§4 NAGRODY
 

1.    Nagrodą w konkursie „Łamigłówki” jest kubek kwartalnika „Przekrój” oraz inne  gadżety wybrane przez Organizatora.

2.    Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w terminie do 1 kwietnia 2019 roku.

3.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez Zwycięzców przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora - Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, skąd Zwycięzcy będą mogli odebrać ją osobiście.

 

§5 PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU
 

1.    Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

2.    W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 

1.    Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres: Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, z dopiskiem „Łamigłówki”.

2.    Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikacje oraz kontakt z osobą wnoszącą reklamację, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.

3.    Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

 

§7 DANE OSOBOWE
 

1.    Przesłanie do Organizatora rozwiązania (także błędnego) oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

2.    Administratorem danych osobowych zebranych podczas Okresu Trwania Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie adres: aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa.

3.    Kategorie przetwarzanych danych osobowych Uczestników: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

4.    Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, wydania nagrody Zwycięzcy, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców opublikowanej w 2 (3565) /19 kwartalnika Przekrój oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji.

5.    Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres konieczny na przedawnienie roszczeń z tytułu udziału w Konkursie.

6.    W związku z przetwarzaniem przez Przekrój danych osobowych Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO). Skorzystanie przez Uczestnika z wskazanych praw jest możliwe poprzez kontakt na adres mailowy iod@przekroj.pl

7.    Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1.    Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

3.    We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.