Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

Polityka Prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492734, NIP: 7010409964, REGON: 146966643 (zwana dalej także „Przekrojem”) jest wydawcą strony internetowej Przekrój.pl (zwana dalej „Stroną”).

  2. „Przekrój” przywiązuje istotną wagę do ochrony prywatności użytkowników Strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. 

  3. „Przekrój” jest administratorem danych osobowych użytkowników zawartych w formularzach rejestracyjnych dla konkretnych usług oraz danych osobowych gromadzonych w sposób automatyczny. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  4. „Przekrój” gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników Strony. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Stroną, okresowym analizom statystyk odwiedzin, ustalaniu, które treści zamieszczone na Stronie są popularne strony odwiedzane są najczęściej, określaniu poziomu funkcjonalności Strony. 

  5. Niniejsza polityka prywatności Strony nie jest źródłem obowiązków dla użytkowników Strony i ma charakter informacyjny. 

  6. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych, prawo do poprawiania danych osobowych zawartych w formularzach rejestracyjnych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić.

  7. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym konieczne dla celów skorzystania przez użytkownika z danej usługi świadczonej przez „Przekrój”.

  8. Dane osobowe użytkowników Strony zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez „Przekrój” wyłącznie w celach realizacji określonych usług świadczonych na Stronie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Strony. Dane mogą być również przetwarzane w innych celach, wyłącznie za zgodą użytkownika, w tym dla celu marketingu produktów i usług „Przekroju” oraz firm z nią współpracujących.

  9. „Przekrój” nie przekazuje danych osobowych użytkowników Strony innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Dane osobowe użytkowników Strony przetwarzane przez „Przekrój” oraz inne dane zbierane automatycznie mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń odpowiednich organów państwa.

 2. POLITYKA COOKIES (JAKO CZĘŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI)

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika Strony (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

  2. Przekrój może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w następujących celach:

   • dostosowania zawartości Strony do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony;

   • optymalizowaniu emisji reklam na Stronie i usprawniania funkcjonowania Strony zgodnie ze standardami obowiązującymi w internecie.

  3. Pliki Cookies mogą ponadto stosować współpracujący ze Stroną reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.  

  4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies, jednakże każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Usunięcie lub zmiana ustawień plików Cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu ze Strony.   

  5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

  6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  7. Przekrój gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników Strony. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Stroną, okresowym analizom statystyk odwiedzin, ustalaniu, które treści zamieszczone na Stronie są popularne strony odwiedzane są najczęściej, określaniu poziomu funkcjonalności Strony. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Przekrój namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony.

  2. Przekrój stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  3. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: internet@przekroj.pl

  4. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na Stronie.

   REGULAMIN KONKURSU "KRZYŻÓWKA"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Krzyżówka” (dalej: „Konkurs”), który rozpoczyna się w dniu 19 września 2017 roku i trwać będzie do 17 grudnia 2017 roku (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-432 Warszawa, u. Górnośląska 16/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000492734, o numerze NIP 7010409964 (dalej: Organizator).

Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w pkt. 2.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników.

§3 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie Okresu Trwania Konkursu prawidłowo rozwiązać krzyżówkę opublikowaną w nr 4(3559)/17 kwartalnika Przekrój, a następnie przesłać pocztą prawidłowe rozwiązanie oraz wyraźnie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz upublicznienie imienia i nazwiska przez Przekrój sp. z o.o. na potrzeby przekazania nagród za prawidłowe i szybkie rozwiązanie krzyżówek” na adres: Przekrój Sp. z o.o., przegr. poczt. nr 16, 00-902 Warszawa 133, z dopiskiem „Krzyżówki”.

 2. Nagrodę (dalej: „Nagroda”) otrzyma:
  1)    każdy z dziesięciu Uczestników, którzy pierwsi, według daty stempla pocztowego, nadeślą prawidłowe rozwiązanie oraz
  2) każdy z pozostałych Uczestników, który nadeśle prawidłowe rozwiązanie z taką samą datą stempla pocztowego, co data stempla na przesyłce ostatniego z dziesięciu Uczestników wskazanych w pkt. 1 powyżej.

 3. Lista imienna Zwycięzców zostanie opublikowana w nr 5 (3560) kwartalnika Przekrój

§4 NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie „Krzyżówka” jest kubek kwartalnika „Przekrój”.

 2. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w terminie do 17 grudnia  2017r. 

 3. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Zwycięzców i przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora - Przekrój sp. z o.o., ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, skąd Zwycięzcy będą mogli odebrać ją osobiście.

§5 PRAWIDŁOWOŚC PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres: Przekrój sp. z o.o., ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, z dopiskiem „Krzyżówki”.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikacje oraz kontakt z osobą wnoszącą reklamację, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

§7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Okresu Trwania Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, wydania nagrody Zwycięzcy, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców opublikowanej w nr 5 (3560) kwartalnika Przekrój oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922).

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Regulamin konkursu „Zamarkuj tekst” (dalej: „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Zamarkuj tekst” (dalej: „Konkurs”), który rozpoczyna się w dniu 19 września i trwać będzie do 20 października (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-432 Warszawa, u. Górnośląska 16/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000492734, o numerze NIP 7010409964 (dalej: Organizator).

 3. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.

 4. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób określonych w pkt. 2.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników.

§3 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie Okresu Trwania Konkursu należy zaproponować wypełnienie tekstem dymków w rysunku autorstwa Marka Raczkowskiego opublikowanego w nr 4 (3559)/17 kwartalnika Przekrój na stronie 161 (dalej Propozycja), a następnie przesłać Propozycję do Organizatora na adres: Przekrój Sp. z o.o., przegr. poczt. nr 16, 00-902 Warszawa 133 (o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) lub na adres poczty elektronicznej konkurs@przekroj.pl (o dochowaniu terminu decyduje data wpłynięcia poczty elektronicznej do systemu teleinformatycznego Organizatora), z dopiskiem „Zamarkuj tekst” oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma mieć następująca treść: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przekrój sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia konkursu „Zamarkuj tekst”. Jeśli Propozycja jest przesyłana tradycyjną pocztą zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma być wyraźnie odręcznie podpisana. Jeśli Propozycja jest przesyłana pocztą elektroniczną zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma być wyraźnie wyróżniona w tekście listu elektronicznego i podpisana drukiem.

 3. Nagrodę (dalej: „Nagroda”) otrzyma Uczestnik, którego Propozycja zostanie oceniona przez Organizatora jako najciekawsza.

§4 NAGRODY

Nagrodą w Konkursie jest roczna prenumerata kwartalnika Przekrój na rok 2018 oraz publikacja Propozycji oraz imienia i nazwiska zwycięzcy w kwartalniku Przekrój.

§5 PRAWIDŁOWOŚC PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres: Przekrój sp. z o.o., ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, z dopiskiem „Krzyżówki”.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikacje oraz kontakt z osobą wnoszącą reklamację, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

§7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Okresu Trwania Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, wydania nagrody Zwycięzcy oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922).

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin konkursu „Zamarkuj tekst” (dalej: „Regulamin”)

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Zamarkuj tekst” (dalej: „Konkurs”), który rozpoczyna się w dniu 19 września i trwać będzie do 20 października (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-432 Warszawa, u. Górnośląska 16/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000492734, o numerze NIP 7010409964 (dalej: Organizator).

 3. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.

 4. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób określonych w pkt. 2.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników.

§3

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie Okresu Trwania Konkursu należy zaproponować wypełnienie tekstem dymków w rysunku autorstwa Marka Raczkowskiego opublikowanego w nr 4 (3559)/17 kwartalnika Przekrój na stronie 161 (dalej Propozycja), a następnie przesłać Propozycję do Organizatora na adres: Przekrój Sp. z o.o., przegr. poczt. nr 16, 00-902 Warszawa 133 (o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) lub na adres poczty elektronicznej konkurs@przekroj.pl (o dochowaniu terminu decyduje data wpłynięcia poczty elektronicznej do systemu teleinformatycznego Organizatora), z dopiskiem „Zamarkuj tekst” oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma mieć następująca treść: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przekrój sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia konkursu „Zamarkuj tekst”. Jeśli Propozycja jest przesyłana tradycyjną pocztą zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma być wyraźnie odręcznie podpisana. Jeśli Propozycja jest przesyłana pocztą elektroniczną zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma być wyraźnie wyróżniona w tekście listu elektronicznego i podpisana drukiem.

 3. Nagrodę (dalej: „Nagroda”) otrzyma Uczestnik, którego Propozycja zostanie oceniona przez Organizatora jako najciekawsza.

§4

NAGRODY

Nagrodą w Konkursie jest roczna prenumerata kwartalnika Przekrój na rok 2018 oraz publikacja Propozycji oraz imienia i nazwiska zwycięzcy w kwartalniku Przekrój.

§5

PRAWIDŁOWOŚC PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

§6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres: Przekrój sp. z o.o., ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, z dopiskiem „Krzyżówki”.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikacje oraz kontakt z osobą wnoszącą reklamację, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

§7

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Okresu Trwania Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, wydania nagrody Zwycięzcy oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922).

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

____________________________________________________

 

Regulamin konkursu „Konkurs na ilustrację” (dalej: „Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs na ilustrację” (dalej: „Konkurs”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492734, o numerze NIP 7010409964, REGON: 146966643 (dalej: „Organizator”).

 3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Nadesłanie Ilustracji na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wyłonienie wykonanej przez Uczestników ilustracji związanej z treścią opowiadania Tomasza Wiśniewskiego pt. „Mały reportaż” opublikowanego na stronie przekroj.pl/konkurs (dalej „Ilustracja”).

 2. Ilustracja może być wykorzystana w związku z prezentacją zgłoszonych prac w galerii na stronie przekroj.pl, na portalu społecznościowym Facebook, w papierowym wydaniu kwartalnika „Przekrój”, ale również na ewentualnej ogólnodostępnej wystawie i ekspozycji.

 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną Ilustrację.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w ust. 2.

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:

  1.  pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych;

  2. członkowie rodzin pracowników i współpracowników;

  3. autorzy, których prace zostały opublikowane ponad dwa razy od początku grudnia 2016 r. w kwartalniku „Przekrój”.

 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza:

  1. akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie;

  2. oświadczenie przez Uczestnika, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Ilustracji w zakresie koniecznym do udzielenia licencji, o której mowa w §6, poniżej;

  3. oświadczenie przez Uczestnika, że żaden z elementów ani całość utworów zawartych w lub stanowiących Ilustrację, jak również korzystanie z Ilustracji przez Organizatora lub osoby uprawnione przez Organizatora w zakresie koniecznym do udzielenia licencji, o której mowa w §6, poniżej, nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani dóbr osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych i osobistych, praw ze zgłoszeń lub rejestracji praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, praw do rozpowszechniania wizerunku oraz że prawa do nich nie będą niczym ograniczone w zakresie koniecznym do udzielenia licencji, o której mowa w §6, poniżej.


4. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać Ilustrację do 1 kwietnia 2018 r. na adres konkurs@przekroj.pl. Ilustracja powinna mieć max. 3 MB wagi i być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika. W temacie zgłoszenia mailowego należy wpisać „konkurs na ilustrację”.

 2. Jeżeli Ilustracja została już wcześniej opublikowana, należy ten fakt odnotować w zgłoszeniu mailowym.

 3. Zgłoszenie mailowe powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji Uczestnika;

 2. oświadczenie Uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu);

 3.  klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika (załącznik nr 2 do Regulaminu).

 1. Ilustracje przesłane po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.

 

5. JURY I NAGRODY

 1. Nagrodę przyzna jury (dalej „Jury Konkursu”) w składzie:
  - Marek Raczkowski
  - Joanna Domańska
  - Tomek Niewiadomski​
  - Marta Wardin

 2. Jury Konkursu dokonuje oceny Ilustracji oraz decyduje o przyznaniu nagrody.

 3. Nagrodą w Konkursie jest 1300zł brutto (dalej „Nagroda”).

 4. Organizator, działając w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, wyda zwycięskiemu Uczestnikowi (dalej: „Laureatowi”) Nagrodę pomniejszoną o wartość należności publiczno-prawnych, które Organizator odprowadza do właściwego urzędu skarbowego, w związku z przekazaniem Uczestnikowi Nagrody.

 5. Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody.

 6. Lista imienna Laureatów zostanie opublikowana na stronie przekroj.pl nie później niż dnia 30 czerwca 2018 r. i może zostać opublikowania w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2018r.

 7. Laureat Nagrody jest zobowiązany w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników Konkursu do dostarczenia w formie elektronicznej na adres podany e-mailem przez Organizatora wypełnionego formularza oświadczenia podatkowego. Laureat zobowiązuje się również przekazać oryginał ww. oświadczenia z czytelnym podpisem najpóźniej 30 kwietnia 2018 r.

 8. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez Laureata w oświadczeniu podatkowym.

 9. Nienagrodzone Ilustracje mogą zostać wykorzystane w innym celu niż wybór Laureata, tylko po uprzednim porozumieniu z autorem Ilustracji.

 10. Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inną.

 11. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej Nagrody na osoby trzecie.

 12. W zamian za umożliwienie uzyskania Nagrody przez Uczestnika, Uczestnik udziela Organizatorowi licencję, o której mowa w §6, poniżej.

 13. Nagroda stanowi również wynagrodzenie za licencję na Ilustrację udzieloną na rzecz Organizatora, o której mowa w §6, poniżej.

 14. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem Nagrody wskazanej w Regulaminie, że Ilustracja stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do:

 

 1. wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;

 2. podjęcia decyzji o nieprzyznaniu Nagrody w Konkursie;

 3. żądania zwrotu Nagrody już przyznanej.

 1. Decyzja Jury jest ostateczna.

 

6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy Uczestnik, składając Ilustrację, oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej Ilustracji.

 2. Z chwilą zgłoszenia Ilustracji do Konkursu, Uczestnicy udzielają Organizatorowi niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, licencji na okres 5 (pięciu) lat od dnia zgłoszenia Ilustracji do Konkursu, obejmującej prawo do wykorzystywania Ilustracji, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną w dniu przyznania licencji (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach.

 1. Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego Ilustracji lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

 2. Organizator nie może, bez zgody Uczestnika, dokonywać zmian w Ilustracji, chyba że zmiany te są spowodowane oczywistą koniecznością, a Uczestnik nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić.

 3. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Uczestnika, w szczególności do oznaczenia Ilustracji jego imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem.

 

7. PRAWIDŁOWOŚC PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

 

8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Organizator.

 2. W ramach udziału w Konkursie Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, wydania Nagrody laureatowi, publicznego podania imienia i nazwiska Uczestnika w galerii zgłoszonych Ilustracji na profilu kwartalnika „Przekrój” na portalu społecznościowym Facebook, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Laureatów opublikowanej w jednym z wydań kwartalnika „Przekrój”, nie później niż do końca 2018r., na stronie przekroj.pl, na profilu kwartalnika „Przekrój” na portalu społecznościowym Facebook . Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922).

 4. Uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do zamieszczenia w treści e-maila zgłoszeniowego, klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem uczestnika (np. w formie skanu załącznika). Klauzula zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu oraz przerwania lub odwołania Konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „KONKURS NA ILUSTRACJĘ”

OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, że ilustracja zgłoszona na konkurs „Konkurs na ilustrację” jest moim osobistym dziełem i przysługują mi w całości autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej ilustracji i nie jest ona obciążona autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich.

 2. Oświadczam, że ilustracja zgłoszona na konkurs „Konkurs na ilustrację” nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń.

 3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu „Konkurs na ilustrację”.

 

………................................................

(data i podpis autora)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU „KONKURS NA ILUSTRACJĘ”

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM NA ILUSTRACJĘ

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (określonych w Regulaminie) przez Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: u. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa w zakresie niezbędnym do celów związanych z realizacją Konkursu oraz wyłonieniem Laureata.”

 

 • Data / imię i nazwisko Uczestnika