Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Czas równowagi!

W jesiennym „Przekroju” szukamy spokoju i pokoju. Zastanawiamy się, jak w przyszłości będzie wyglądać praca i jakie umiejętności już dziś warto pielęgnować. Poznajemy Indie i zachwycamy się polską jesienią. Do tego wielki temat – joga! Czym tak naprawdę jest, a z czym jest nieraz mylona? I jeszcze: odważnie o lęku, chmury i wiatry, pomarańcz w każdej odsłonie, rude lisy i kombucha.

Już jest nowy „Przekrój”!

220 stron do czytania przez trzy miesiące. „Przekrój” w nowym formacie jest wygodniejszy do przeglądania i idealnie mieści się w skrzynce pocztowej. Zamów i ciesz się lekturą – tylko tutaj w niższej cenie. Sprawdź!

Regulamin Konkursu im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka

Regulamin Konkursu im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

 

§1. 

Organizatorem konkursu jest: Fundacja PRZEKRÓJ, Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa,  NIP: 7010868991 

 

Współorganizatorem konkursu jest: „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP: 7251972744 

 

Partnerem konkursu jest: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipinskiego w Warszawie, ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa, NIP: 5251572216 

 

§2. 

Głównymi założeniami konkursu są: 

a) promocja krótkiej formy komiksowej jaką jest pasek komiksowy, 

b) aktywizacja środowisk twórczych związaną z kulturą komiksu, 

c) kultywowanie tradycji i korzeni komiksowych, 

d) upowszechnianie kultury komiksu oraz twórczości Zbigniewa Lengrena, 

f) realizacja misji statutowej Fundacji PRZEKRÓJ. 

 

Rozdział II Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

§3. 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pasków komiksowych, nawiązujących do haseł - żywiołów. 

2. Konkurs dedykowany jest osobom powyżej 16 roku życia. 

3. Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumie się zarówno jedną osobę odpowiadającą za scenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być członkiem wielu różnych duetów/grup twórców. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§4. 

1. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia gotowych pasków komiksowych na adres e-mail: konkurs@przekroj.pl

2. Paski komiksowe powinny składać się od 3 do 5 kadrów, w formacie 5 cm na 5 cm, pion lub poziom, kolorystyka dowolna. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia od 1 do 3 pasków komiksowych. 

4. Pliki z paskami komiksowymi należy przekazać w formacie pdf, png, tif w rozdzielczości maksymalnie 300 DPI, RGB lub CMYK. 

5. Plik z paskiem należy podpisać imieniem, nazwiskiem i ewentualnie tytułem pracy, jeśli taki jest. 

6. Paski komiksowe mogą być wykonane samodzielnie, Organizator przyjmuje także prace zbiorowe. 

 

§5. 

1. Każda praca musi być przesłana w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy Organizatora i zawierać: 

a) imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

b) imię i nazwisko opiekuna, jeśli uczestnik jest niepełnoletni,  

c) adres do korespondencji, 

d) dane kontaktowe (telefon, e-mail), 

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO 

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, równocześnie niezbędne do przeprowadzenia i udziału w konkursie. Zgłoszenia niezawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 

Szczegółowe informacje na temat zasad przechowywania tych danych przez Organizatora oraz zakresu i sposobu ich przetwarzania przez Organizatora zawiera klauzula informacyjna zawarta w treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dla skuteczności zgłoszenia w konkursie konieczne jest oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z tymi informacjami wysłane w mailu wraz paskiem komiksowym. 

 

§6. 

Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wysłanie  pliku  z  paskami  komiksowymi  zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu oraz przesłanie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla uczestników konkursu. 

 

§7. 

Konkurs składa się z pięciu etapów, odpowiadających pięciu żywiołom. Projekty cyfrowe z paskami komiksowymi powinny być wysłane na poszczególne etapy w terminach: 

1. I ETAP, POWIERTRZE - do 15 listopada 2022 

2. II ETAP, WODA - do 1 marca 2023  

3. III ETAP, OGIEŃ - do 1 kwietnia 2023 

4. IV ETAP, ZIEMIA - do 15 maja 2023  

5. V ETAP, PRZESTRZEŃ - do 1 lipca 2023 

 

Na adres e-mailowy konkurs@przekroj.pl Organizatora z dopiskiem w temacie e-maila „Konkurs im. Zbigniewa Lengrena” wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika bądź uczestników konkursu. 

Uczestnik konkursu może przesłać prace konkursowe na dowolną liczbę etapów, nie musi przesyłać prac na wszystkie terminy. 

 

Rozdział III Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród 

 

§8. 

1. Oceny przesłanych prac konkursowych dokona Jury, składające się z przedstawicieli rodziny Zbigniewa Lengrena, przedstawicieli Organizatora, Współorganizatora oraz Partnera. 

2. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, zgodność z tematem, własna interpretacja, pomysłowość, ciekawy projekt graficzny, estetyka pracy i wykonanie. 

3. Decyzja Jury jest niepodważalna i nie można się od niej odwołać. 

4. Konkurs składa się z dwóch części: 

 

Część pierwsza 

W każdym etapie spośród nadesłanych pasków komiksowych, Jury składające się z przedstawicieli Organizatora, przedstawicieli Współorganizatora, przedstawicieli Partnera oraz przedstawicieli rodziny Zbigniewa Lengrena wyłoni 10 nominowanych w tym jednego zwycięzcę etapu. 

 

Część druga 

Po upływie czterech kwartałów wyłonionych zostanie 50 nominowanych, w tym pięciu zwycięzców pierwszej części. Wszyscy nominowani będą brani pod uwagę w głównym konkursie, którego finał odbędzie się w trakcie 34. Międzynarodowego Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, gdzie zostanie przyznana nagroda finansowa oraz statuetka Profesora Filutka dla zwycięzcy bądź zwycięzców konkursu. 

Zwycięzcę bądź zwycięzców konkursu wyłoni Jury składające się z przedstawicieli Organizatora, Współorganizatora, przedstawicieli rodziny Zbigniewa Lengrena oraz Partnera. 

5. Zwycięzca/Zwycięzcy części pierwszej otrzyma nagrodę w postaci publikacji swojego paska/pasków komiksowych w mediach Fundacji PRZEKRÓJ. 

6. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania pracy konkursowej w pierwszej części konkursu będzie przyznana nagroda finansowa: Autor/Autorzy najlepszego paska/pasków komiksowych, z zastrzeżeniem regulaminu §11 ust. 1, 2 i 3, otrzyma/otrzymają nagrodę w wysokości 1000,00 zł. 

7. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania pracy konkursowej w drugiej części konkursu będzie przyznana nagroda finansowa: Autor/Autorzy najlepszego paska/pasków komiksowych, z zastrzeżeniem regulaminu §11 ust. 1, 2 i 3 otrzyma/otrzymają nagrodę w wysokości 4000,00 zł. 

8. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania zwycięskiej pracy konkursowej w drugiej części konkursu będzie przyznana nagroda w postaci statuetki Profesora Filutka. 

9. Zwycięzca bądź zwycięzcy najlepszego paska/pasków komiksowych otrzyma/otrzymają także możliwość publikacji pasków w wydaniu kwartalnika Przekrój. 

10. O wynikach obrad Jury zwycięzca/zwycięzcy zostaną poinformowani przed Festiwalem i zostaną zaproszeni do odebrania nagród osobiście (Organizator zwróci laureatom koszty podróży zgodnie z ustalonym limitem). 

11. Jury będzie miało możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. 

12. Od nagród potrącone zostaną wymagane prawem podatki. 

13. Organizator i Współorganizator zobowiązani są do obliczenia od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Współorganizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagród na pokrycie należnego podatku od wygranych w konkursach, która zostanie w całości przekazana właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku. 

15. Organizator oraz Współorganizator sporządzą PIT-8 AR, tj. deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego. W tym celu osoby nagrodzone lub ich opiekunowie będą poproszeni o podpisanie stosownej deklaracji zawierającej niezbędne informacje dla celów podatkowych. 

 

§9. 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas 34. MFKiG, a wydanie nagród będzie potwierdzone stosownym oświadczeniem uczestnika. 

2. Prace zwycięzcy/zwycięzców oraz nominowanych mogą zostać zaprezentowane w trakcie trwania 34. MFKiG. 

3. Część pasków komiksowych zostanie pokazana na stronie Festiwalu oraz w mediach społecznościowych w ramach 34. MFKIG. Współorganizator konkursu będzie miał prawo wyboru pasków komiksowych, które ukażą się na stronie Festiwalu oraz w mediach społecznościowych w ramach 34. MFKiG.  

4. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy bądź zwycięzcom przelewem na konto bankowe w przeciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia nagrody. 

 

Rozdział IV Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej 

 

§10 

1. Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja PRZEKRÓJ, Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, e-mail: fundacja@przekroj.pl 

2. W Fundacji PRZEKRÓJ został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD: adres e-mail: iod@przekroj.pl , adres korespondencyjny: jw.  

3. Informujemy, że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu:  

I. organizacji Konkursu im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka, wypełnienia jej warunków (tj. zrealizowania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność realizacji umowy w formie regulaminu) organizacja i przeprowadzenie Konkurs  w tym gromadzenie prac konkursowych z danymi ich autorów, przechowywanie tych danych, udostępnienie prac podczas obrad Jury, wyłonienie zwycięzców, kontakt ze zwycięzcami, publikacja zwycięskich prac wraz z imieniem i nazwiskiem autora, a także przetwarzanie danych w celu opracowania podsumowania konkursu. 

II. identyfikacji Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (identyfikacja osoby polecającej jest naszym prawnie uzasadnionym interesem),  

III. spełnienia obowiązków publicznoprawnych (obowiązki wynikające z ustaw podatkowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

IV. rozpatrzenia reklamacji Uczestnika Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (obsługa reklamacji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem),  

V. Spełnienia warunków otrzymania nagrody przez Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (możliwość weryfikacji spełnienia warunków otrzymania nagród jest naszym prawnie uzasadnionym interesem).  

4. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom/współpracownikom administratora danych jak również podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a także tym współpracującym z administratorem (np. firmy księgowe, informatyczne), z którymi podpisane zostały umowy powierzenia. Administrator danych ma prawo udostępnić dane Współorganizatorowi oraz Partnerowi konkursu. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, zgodnie z wymogami prawa, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do żądania przenoszenia danych (w przypadku wskazanym w art. 20 RODO).  

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodny z RODO.  

8. Dane osobowe Uczestników nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

 

§11. 

1. Organizatorzy i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w: materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora, pasków komiksowych i konkursu. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie dla autorów. 

2. Prace konkursowe będą prezentowane wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska autora. 

3. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi, Współorganizatorowi i Partnerowi nieodpłatnej, bezterminowej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) w szczególności w zakresie: 

a) utrwalania w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami drukarskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych; 

b) wprowadzeniu w całości i we fragmentach do pamięci komputera; 

c) zwielokrotnianiu w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną; 

d) udostępnienie pracy i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet); 

e) odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku

– w prasie codziennej oraz magazynach; 

– publiczna prezentacja w całości lub fragmentach; 

– wyświetlanie w całości i we fragmentach; 

– nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora i Współorganizatora oraz w mediach; 

f) odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy i zwielokrotnionych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie. 

Postanowienia §11 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do uczestników, których prace zostaną wybrane w trybie §8 ust. 5 Regulaminu. 

4. Przekazanie paska/pasków komiksowych oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik. 

5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora i Jury konkursowego. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

8. Zwycięzca/Zwycięzcy oraz nominowani nieodwołalnie upoważniają Organizatora do realizowania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej pracy, w tym decydowania o zachowaniu integralności utworu oraz przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

9. Kontakt w sprawie konkursu: Fundacja Przekrój, Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, e-mail: konkurs@przekroj.pl 

10. Regulamin Konkursu oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym również informacje o wynikach będą umieszczane na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora oraz Współorganizatora Konkursu. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się: 

a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu; 

b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji państwowej wpływających na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu. 

13. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.