Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Zakwieciło, zabzyczało – wiosna!

W wiosennym „Przekroju” kwiaty, zapylacze, dużo miodu i jeszcze więcej wody. Z okazji wiosennych porządków piszemy sporo o ładzie i bałaganie. Zagłębiamy się w historię Celtów, a także przenosimy się w przyszłość i sprawdzamy, co świat – i nas – czeka już za jakiś czas. Do tego sporo rozmyślamy o nieśmiertelności i z uwagą pochylamy się nad (ludzką i nie tylko) uczciwością. ​​

Wiosenny „Przekrój” już jest!

Aż 220 stron do czytania przez trzy miesiące. „Przekrój” w nowym formacie jest wygodniejszy do przeglądania i idealnie mieści się w skrzynce pocztowej. Zamów i ciesz się lekturą – tylko tutaj w niższej cenie. Sprawdź!

Regulamin

Regulaminy

Regulamin świadczenia Usług oraz przekazywania darownizn na rzecz Fundacji PRZEKRÓJ

 

1.         DEFINICJE

Następujące terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

1.1 Darowizna – Środki pieniężne przekazywane przez Użytkownika na rzecz Fundacji poprzez skorzystanie z Usługi i dokonanie płatności elektronicznej przy użyciu Tpay.

1.2 FaniPay – Serwis płatności prowadzony przez Fundację FaniMani z siedzibą w Poznaniu, ul. Czesława Miłosza 3, 60-461 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507234, NIP:  7811895425, REGON: 302717840, za pośrednictwem którego Użytkownik przekazuje Darowiznę na rzecz Fundacji.

1.3 Fundacja – Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318, będąca usługodawcą Serwisu w  rozumieniu art. 2 pkt 6) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4 KIP –Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w  Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437 będąca podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych przy użyciu Tpay.

1.5 Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 j.t. z późn. zm.).

1.6 Konsument – Osoba fizyczna zawierająca z Fundacja Umowę, jeżeli Umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.7 Regulamin – Niniejszy „Regulamin świadczenia usług oraz przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Przekrój” będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.8 Regulamin Płatności – Regulamin dokonywania płatnośc określający zasady udostępniania możliwości dokonywania płatności elektronicznych przy użyciu Tpay udostępniany przez KIP.

1.9 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

1.10 Serwis – Strona internetowa pod adresem https://przekroj.pl/.

1.11 Tpay – Serwis internetowy prowadzony przez KIP z wykorzystaniem którego Użytkownik może przekazać Darowiznę na rzecz Fundacji.

1.12 Umowa – Umowa zawierana pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie Usługi.

1.13 Usługa – Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Fundację za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w  Regulaminie.

1.14 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 j.t. z późn. zm.).

1.15 Użytkownik – Osoba fizyczna która korzysta z Usługi.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1 Regulamin określa zasady świadczenia Usługi oraz przekazywania Darowizn na rzecz Fundacji.

2.2 Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z  Usługi określonej w Regulaminie oraz zaakceptować jego postanowienia. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

3.  RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

3.1 Fundacja świadczy na rzecz Użytkowników Usługę polegającą na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego podanie danych niezbędnych do przekazania Darowizny na rzecz Fundacji.

3.2  W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik dokonuje następujących czynności:

3.2.1 wypełnienie formularza dostępnego pod adresem przekroj.pl/wesprzyj-nas poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail;

3.2.2 potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje postanowienia w nim zawarte;

3.2.3 potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu Płatności oraz że akceptuje postanowienia w nim zawarte;

3.2.4 wybranie przycisku „Wpłacam”, co powoduje przekierowanie na stronę Tpay w celu przekazania Darowizny, za którą Użytkownik dokonuje płatności elektronicznej przy użyciu Tpay.

3.3 Do zawarcia Umowy pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem dochodzi z momentem skorzystania z Usługi w sposób opisany w punkcie 3.2 powyżej.

3.4  Umowa zawierana jest na czas korzystania z Usługi. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi w dowolnym momencie.

3.5 W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z  prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

3.6 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z podaniem danych.

3.7 Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług podmiotów trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych podmiotów trzecich. Zastosowanie mają wówczas regulaminy lub inne dokumenty określone przez podmioty trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis. W takim przypadku Fundacja nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez podmioty trzecie regulują odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z podmiotami trzecimi.

3.8 Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z  Serwisu dostępne są w „Regulaminie korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl” pod adresem https://przekroj.pl/regulamin.

 

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 

4.1 Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest bezpłatne.

4.2 Prawidłowe korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

4.2.1 posiadania jednego z następujących systemów operacyjnych: Microsoft® Windows® w wersji 7, 8, 8.1, 10 albo wyższy;

4.2.2 posiadania aktywnego i prawidłowo działającego dostępu do Internetu;

4.2.3 korzystania z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome® for Windows® (wersja 52 lub nowsza), Mozilla® Firefox® (wersja 48 lub nowsza), Microsoft®, Edge® (wersja 34 lub nowsza);

4.2.4 akceptacji plików cookie przez powyżej wskazaną przeglądarkę internetową oraz włączenie Javascript.

4.3 Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi.

 

5. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 

5.1 Celem przekazania Darowizny przez Użytkownika jest wsparcie realizacji działalności statutowej Fundacji.

5.2 Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca Użytkownikiem.

5.3 Przekazanie Darowizny jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny w rozumieniu art.  888  § 1 Kodeksu Cywilnego pomiędzy Fundacją a Darczyńcą, na mocy której Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji kosztem swego majątku.

5.4 Darowizny otrzymane przez Fundację zostaną przekazane wyłącznie na cele statutowe Fundacji określone w statucie Fundacji.

5.5 Płatność za Darowiznę dokonywana jest elektronicznie przy użyciu Tpay za pośrednictwem FaniPay. W ramach płatności elektronicznych Użytkownik może dokonać wpłat za pomocą:

5.5.1 Karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

5.5.2 Płatności online;

5.5.3 Płatności mobilnej BLIK.

5.6 Podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych jest KIP. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

5.7 Zasady udostępniania możliwości dokonywania płatności elektronicznych przy użyciu Tpay określone są w Regulaminie Płatności udostępnianym przez KIP.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

6.1 Fundacja jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza dane osobowe w  następującym zakresie:

6.1.1 w celach niezbędnych do wykonania Umowy oraz umowy darowizny zawartej przez Użytkownika z Fundacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

6.1.2 w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art.  6  ust. 1 lit. c) RODO;

6.1.3 w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, w szczególności przesłania podziękowań za przekazanie Darowizny, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6.2 Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych – w zakresie przetwarzania danych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

6.3 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie w  Serwisie zostały określone w „Polityce prywatności i Cookies” dostępnej pod adresem https://przekroj.pl/polityka-prywatnosci.

 

7. REKLAMACJE

 

7.1 Reklamacje dotyczące świadczonej Usługi mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres internet@przekroj.pl.

7.2 Fundacja rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

8.1 Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.2 Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń:

8.2.1 poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej;

8.2.2 przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

8.3 Działania mediacyjne określone w punkcie 8.3.1, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2019 poz. 1668 j.t. z późn zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Fundacją. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.4 Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2019 poz. 1668 j.t. z późn. zm.), określone w punkcie 8.3.2, są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z  zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i  działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.

8.5 Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Fundacją, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Fundacji w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

8.6 Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Fundacja zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.

8.7. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Fundacja ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli Fundacja wyraziła taką zgodę, jest zobowiązana od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Fundacja zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1 Fundacja jest uprawniona do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie pod warunkiem zachowania praw nabytych Konsumenta. Informacja o zmianie Regulaminu jest przekazywana poprzez zawarcie Regulaminu w nowym brzmieniu w ramach zasobów Serwisu.

9.2 Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.3  Aktualna treść Regulaminu jest publikowana pod adresem https://przekroj.pl/wesprzyj-nas w  sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w  zwykłym toku czynności.

9.4 W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie.

9.5 Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W  miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

9.6       Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.


 

REGULAMIN TURNIEJU

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.       Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „XIII Ogólnopolski Turniej Krzyżówek z Przekrojem” (dalej: „Konkurs”).

2.       Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (dalej: „Organizator”).

3.       Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

4.       Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

§2

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 

1.       Celem konkursu jest rozwiązanie krzyżówki przez Uczestników stworzonej przez kolektyw Kaliber 45 podczas wydarzenia pt. XIII Ogólnopolski Turniej Krzyżówek z „Przekrojem”, który odbędzie się 20 lutego 2022 roku.

2.       Rozwiązana krzyżówka może być wykorzystana w związku z prezentacją wyniku konkursu na stronie przekroj.pl, na Facebooku, w papierowym wydaniu kwartalnika.

 

 

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w ust. 2.

2.       W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)      pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych;

b)      członkowie rodzin pracowników i współpracowników.

c)       Laureaci Ogólnopolscy Turnieju z poprzedniej edycji.

3.       Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 

§4

PRZEBIEG KONKURSU

 

1.       Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz na stronie: https://forms.office.com/r/4nKSzY86Ez

5.       Uczestnicy rozwiązują krzyżówkę na czas – obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

6. W dniu turnieju o godz. 15:00 wyślemy do wszystkich uczestników turniejową krzyżówkę, którą będzie można rozwiązać na trzy sposoby:
a) Wydrukować arkusz z krzyżówką, następnie wypełnić ołówkiem lub długopisem jej pola i wysłać zdjęcie bądź skan rozwiązania na adres konkurs@przekroj.pl.
b) Wypełnić krzyżówkę, korzystając z programu Adobe Acrobat, i wysłać na konkursową skrzynkę e-mailową.
c) Wpisać rozwiązania i hasło krzyżówki w wiadomości e-mailowej – w tym przypadku prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na właściwą numerację rozwiązań.

6. W tytule e-maila z rozwiązaniem należy wpisać: Turniej Krzyżówek – rozwiązanie.

7.   Lista imienna laureatów zostanie opublikowana na stronie przekroj.pl i może zostać opublikowania w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2022. r.

 

§5

JURY I NAGRODY

  1. Nagrody przyzna jury (dalej „Jury Konkursu”).
  2. Jury Konkursu dokonuje oceny krzyżówki oraz decyduje o przyznaniu nagród.
  3. 10 laureatów zostanie obdarowanych bonem o wartości 200 zł, który będą mogli wykorzystać w wybranej przez siebie księgarni kameralnej (lista księgarń w wydarzeniu).

4.       Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody.

5.       Jury Konkursu może przyznać obok Nagrody, także wyróżnienia – nagrody rzeczowe.

7.       Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inną.

8.       Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej Nagrody na osoby trzecie.

9.       W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem Nagrody wskazanej w Regulaminie, że narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do:

a)      wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;

b)      podjęcia decyzji o nieprzyznaniu Nagrody w Konkursie;

c)      żądania zwrotu Nagrody już przyznanej. Decyzja Jury jest ostateczna.

 

§6

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU

 

1.       Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

2.       W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

 

 

§7

DANE OSOBOWE

 

1.       Uczestnicy przystępując do konkursu podają Organizatorowi swoje następujące dane osobowe: imię lub imiona, nazwisko.

2.       Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Organizator.

3.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Przekrój, Warszawa, aleja Róż 10/12, 00–556 Warszawa lub email: iod@przekroj.pl.

4.       Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu weryfikacji Uczestnika, wydania Nagrody zwycięzcy i wyróżnionym, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców i wyróżnionych opublikowanej w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2021 r., na stronie przekroj.pl, na fanpage na FB kwartalnika oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażana poprzez przystąpienie do Konkursu i podanie swoich danych osobowych.

5.       Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

6.       Poza publikacją imion i nazwisk Uczestników zgodnie z ust. 4 powyżej dane osobowe Uczestników nie będą nikomu przekazywane.

7.       Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.       Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji Uczestnik otrzyma od Organizatora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

9.       Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu

3.       We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

 

 


 

Regulamin Konkursu "Łamigłowki"

Regulamin Konkursu "Łamigłowki"

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Łamigłówka” (dalej: „Konkurs”), który rozpoczyna się w dniu 19 marca 2021 roku i trwać będzie do 31 maja 2021 roku (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (zwana dalej Organizatorem).

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w pkt. 2.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz współpracownicy (osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych),członkowie rodzin pracowników i współpracowników oraz Zwycięzcy Konkursu z poprzednich numerów.

 

§3

Przebieg Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w czasie Okresu Trwania Konkursu prawidłowo i samodzielnie rozwiązać opublikowane w numerze 2 (3574)/21 kwartalnika „Przekrój”: „Krzyżówkę”, „Wytęż wzrok” oraz „Rysudoku”, a następnie przesłać pocztą prawidłowe rozwiązanie na adres: Przekrój przegr. poczt. nr 16, 00-902 Warszawa 133, z dopiskiem „Łamigłówki”.

2. Nagrodę (dalej: „Nagroda”) otrzyma:a) każdy z dziesięciu Uczestników, którzy pierwsi, według daty stempla pocztowego, nadeślą prawidłowe rozwiązanie orazb) każdy z pozostałych Uczestników, który nadeśle prawidłowe rozwiązanie z taką samą datą stempla pocztowego, co data stempla na przesyłce ostatniego z dziesięciu Uczestników wskazanych w pkt. 1.

3. Lista imienna Zwycięzców zostanie opublikowana w numerze 3 (3574)/21 kwartalnika „Przekrój”.

§4

Nagrody

1. Nagrodą w konkursie „Łamigłówki” jest kubek kwartalnika „Przekrój” oraz inne gadżety wybrane przez Organizatora.

2. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez nich adres w terminie do 10 czerwca 2021 roku.

3. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Zwycięzców przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora – Fundacja Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa.

§5

Prawidłowość przebiegu Konkursu

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

2. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik ten zostaje wykluczony z udziału w Konkursie (w tym Organizator może odmówić przyznania mu nagrody).

 

§6

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres: Fundacja Przekrój ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, z dopiskiem „Łamigłówki” w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia Okresu Trwania Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację oraz kontakt z osobą wnoszącą reklamację, takie jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

§7

Dane osobowe

1. Przesłanie do Organizatora rozwiązania (także błędnego) oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Okresu Trwania Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie adres: aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych Uczestników: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

4. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, wydania nagrody Zwycięzcy, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców opublikowanej w 3 (3574)/21 kwartalnika Przekrój oraz w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji.

5. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres konieczny do przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Konkursie.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Przekrój Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO). Skorzystanie przez Uczestnika ze wskazanych praw jest możliwe poprzez kontakt na adres mailowy iod@przekroj.pl.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 


 

Regulamin korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl

 

I. Definicje

 

1. Czasopismo Przekrój – kwartalnik Przekrój.

 

2. Konto Użytkownika - funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu, wymienionych w Regulaminie.

 

3. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Przekrój za pośrednictwem poczty elektronicznej polegająca na cyklicznym dostarczaniu Klientom informacji handlowych.

 

4. Okres Prenumeraty – okres przez jaki będzie świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej.

 

5. Prenumerata Autoodnawialna – forma usługi Prenumeraty Cyfrowej świadczona, na życzenie Użytkownika, przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty.

 

6. Prenumerata Cyfrowa – co do zasady płatna usługa świadczona przez Przekrój drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.  Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) polegająca na udostępnianiu treści Czasopisma Przekrój oraz Strony.

 

7. Przekrój – Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318; wydawca i podmiot prowadzący Stronę.

 

8. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

9. Strona – strona internetowa wraz z podstronami w domenie www.przekroj.pl.

 

10. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

 

 

II. Postanowienia wstępne

 

1. Usługi udostępniane na Stronie mają charakter odpłatny lub nieodpłatny. Poza tym korzystanie z konkretnych usług udostępnionych na Stronie, np. z Newslettera lub dostępu do części płatnych, może wymagać rejestracji użytkownika.

 

2. Umożliwianie korzystania ze Strony jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Przekrój na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Przekrojem oraz na podstawie Regulaminu.

 

3. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone na Stronie, z wyłączeniem usług regulowanych przez odrębne regulaminy. Przekrój określa na Stronie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

 

4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Strony powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Strony w zakresie niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku konieczności zarejestrowania się, użytkownik, dokonując rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.

 

5. Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Strony są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

 

 

III. Wymagania techniczne i bezpieczeństwo


 

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej Przekroju, w tym Sklepu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 

a) połączenie z internetem (przewodowe lub bezprzewodowe);
 

b) używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, względnie innych kompatybilnych przeglądarek, w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;


c) włączona obsługa Javascript i zapisu plików Cookies;


d) korzystanie z ekranu o minimalnej szerokości 300 px.

 

2. Brak spełnienia wymagań wskazanych w punkcie 3.1. nie uniemożliwia korzystania ze Strony Internetowej Przekroju, jednakże może stanowić przyczynę jej nieprawidłowego funkcjonowania.

 

3. Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze Strony Internetowej, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z nią i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

 

4. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

 

 

IV. Strona (zawartość)

 

1. Celem Strony jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Czasopiśmie Przekrój oraz na Stronie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych Czasopisma Przekrój, wpisanego do rejestru prasy pod numerem Pr 18003 oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności cyfrowe wydanie Czasopisma Przekrój oraz archiwum Przekroju.

 

2. Wszelkie prawa do Strony należą do Przekroju, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Przekroju lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Przekrój na Stronie.

 

3. Strona w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

 

4. Korzystanie przez użytkowników ze Strony oraz z materiałów rozpowszechnianych na Stronie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

 

5. Każde inne wykorzystanie Strony i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Przekroju lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Strony i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych na Stronie aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z Strony i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

 

6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych na Stronie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: internet@przekroj.pl.

 

 

V. Newsletter

 

1. Newsletter – umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta niezwłocznie z chwilą:

 

a) zapisania się na usługę Newsletter poprzez wprowadzenie adresu e-mail w polu umieszczonym w stopce Strony Internetowej Przekroju – www.przekroj.pl – zatytułowanej „Newsletter” bądź wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera podczas wypełniania formularza Konto poprzez zaznaczenie stosownego pola;

 

b) wyrażenia zgód na:

i. przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Administratora;

ii. przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną;

iii. wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954); następnie po utrwaleniu ww. zgody poprosimy o jej potwierdzenie;

iv. przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu podmiotów trzecich;

 

c) wybrania sposobu wykonania usługi Newsletter, tj.:

– drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej; lub

 

2. Wyrażenie zgód wymienionych w pkt V.1.b.i-iii jest konieczne, aby móc otrzymywać Newsletter.

 

3. Wyrażenie zgody wymienionej pkt V.1.b.iv jest fakultatywne. 

 

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Przekroju, szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: internet@przekroj.pl lub też pisemnie na adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa. Po dokonaniu rezygnacji podany adres e-mail zostanie usunięty, o ile nie zostanie wyrażona w sposób wyraźny zgoda na dalsze korzystanie z danych osobowych w innych celach bądź dalsze korzystanie z danych nie zostanie zastrzeżone przez Przekrój w ustawowo dozwolonych przypadkach – w takiej sytuacji Przekrój niezwłocznie poinformuje o tym Klientów.

 

 

VI. Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu

 

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych Towarów. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z Klientami w celach reklamowych. Przesyłki reklamowe będą dostarczane w ramach powierzenia przetwarzania danych na zlecenie Przekroju przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu powierzone Przekrojowi dane. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo sprzeciwu wobec zachowywania i wykorzystywania danych Klienta poprzez przesłanie wiadomości na adres: internet@przekroj.pl lub też pisemnie na adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.

 

 

VII. Prenumerata Cyfrowa – postanowienia wstępne

 

1. Prenumerata to usługa polegająca na udostepnieniu treści Czasopisma Przekrój oraz treści Strony w Okresie Prenumeraty, przy czym przy Prenumeracie Autoodnawialnej treści udostępniane są na kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.

 

2. Korzystanie z Prenumeraty Cyfrowej nie jest ograniczone terytorialnie.

 

3. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
 

a) posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta zostanie ono założone po podaniu adresu e- mail: w procesie zakupu Prenumeraty Cyfrowej za pośrednictwem Strony;

b) zaakceptują Regulamin;

c) zakupią Prenumeratę Cyfrową lub otrzymają do niej dostęp na innych zasadach przewidzianych przez Przekrój;

d) spełniają wymaganie techniczne określone w punkcie II.6 Regulaminu.

 

4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona przez Przekrój.

 

Dane kontaktowe:

Adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa;

Telefon: (+48) 22 555 54 55

Adres e-mail: internet@przekroj.pl

 

 

VIII. Zasady zakupu Prenumeraty Cyfrowej

 

1. Aby zakupić Prenumeratę Cyfrową za pośrednictwem Strony należy złożyć na Stronie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka”, następnie kliknięcie „Przejdź do koszyka i sfinalizuj zakup”, następnie wypełnienie formularza przejście do koszyka”, "Zamawiam i płacę") oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 18 lat.

 

2. Użytkownik, który zakupił Pakiet wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.: płatność systemem PayU lub systemem Paypal. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni   od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa na dostęp do Prenumeraty Cyfrowej wygasa.

 

3. Prenumerata Cyfrowa zakupiona za pośrednictwem Strony zostanie udostępniona Użytkownikowi po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny. Na żądanie Użytkownika Prenumerata Cyfrowa zostanie mu udostępniona przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez Przekrój potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do Przekroju za pośrednictwem Operatora Płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty). Użytkownik będący konsumentem, któremu na jego żądanie, Pakiet został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci prawa odstąpienia, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie od dnia udostępnienia Pakietu do dnia odstąpienia.

 

4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej w formie Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona o ile Użytkownik przy zakupie zaznaczy opcję autoodnowienia. Zaznaczając opcję autoodnowienia Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez Przekrój w systemie PayU lub systemie PayPal ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

 

5. Płatność za kolejne Okresy Prenumeraty, w ramach Prenumeraty Autoodnawialnej jest realizowana poprzez pobranie przez Przekrój ceny za kolejny Okres Prenumeraty. Cena za kolejny Okres Prenumeraty jest pobierana nie wcześniej niż 48 h przed i nie później niż 24h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

 

6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia poprzez odznaczenie opcji autoodnowienia na swoim Koncie, nie później niż 48 h. przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

 

7. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Przekrój potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).

 

 

IX. Prawo odstąpienia od Umowy

 

1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

 

2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na Prenumeratę Cyfrową Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Przekrój o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail: internet@przekroj.pl lub na adres pocztowy Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.

 

4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

 

5. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.

 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Prenumeratę Cyfrową zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Przekrój został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

 

7. Jeżeli Prenumerata Cyfrowa została udostępniona Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Pakietu.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Przekrój dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony i poszczególnych usług dostępnych na Stronie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Strony lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Przekroju.

 

2. Przekrój zastrzega sobie czasowe wyłączanie Strony w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Strony.

 

3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony, w tym związane z korzystaniem z Prenumeraty Cyfrowej, zakupem, dokonaniem płatności itp. winny być zgłaszane na adres e-mail: internet@przekroj.pl lub na adres pocztowy Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Przekrój w ciągu 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym). Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.

 

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

5. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Strony winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: internet@przekroj.pl.

 

8. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Strony tj. od dnia 27.03.2019 roku.


 

9. Przekrój zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Strony.

 

 

Załącznik nr 1 –Wzór oświadczenia o odstąpieniu


Adresat: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa

Telefon: (+48) 22 555 54 55

Adres e-mail: internet@przekroj.pl

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty Cyfrowej

Data zamówienia .................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) .................

Adres konsumenta(-ów) .................

e-mail konsumenta, na który była wykupiona usługa .................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .................

Data .................