pixel Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy – na tyle ile to możliwe – umilić Państwu ten trudny czas, dlatego w dniach 20 marca – 20 czerwca udostępniamy wersję cyfrową wiosennego numeru bezpłatnie dla zalogowanych użytkowników. Zapraszamy do czytania i słuchania audio z bieżącego numeru! Przeczytaj wiosenny numer

W związku z zamknięciem wielu punktów sprzedaży prasy, zapraszamy do kupienia papierowej wersji numeru wiosennego w cenie okładkowej, bez dodatkowych kosztów przesyłki. Kup wiosenny numer

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN „OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KRZYŻÓWEK”

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.        Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Ogólnopolski Turniej Krzyżówek” (dalej: „Konkurs”).

2.       Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (dalej: „Organizator”).

3.       Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

4.       Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem https://przekroj.pl/regulamin.

5.       Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 j.t.), zwany dalej: „Kodeksem cywilnym”.

6.      W sprawach związanych z Konkursem można się kontaktować z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@przekroj.pl.

 

§2

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 

1.       Celem konkursu jest rozwiązanie przez Uczestników krzyżówki stworzonej przez kolektyw Kaliber 45 (dalej „Krzyżówka Turniejowa”) podczas wydarzenia pt. „Ogólnopolski Turniej Krzyżówek”, który odbędzie się w dniu 3 maja 2020 roku o godz. 15:00.

2.       Rozwiązana przez Uczestnika Krzyżówka Turniejowa może być wykorzystana w związku z prezentacją wyniku Konkursu na stronie internetowej przekroj.pl, na fanpage „Kwartalnik Przekrój” w serwisie Facebook, jak również w papierowym wydaniu kwartalnika „Przekrój”.

 

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w ust. 2, która dokona prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie w sposób określony w §4 ust. 2 lit. a) Regulaminu.

2.       W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)      pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych;

b)      członkowie najbliższej rodziny pracowników i współpracowników. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

c)       Laureaci Ogólnopolscy Konkursu z poprzedniej edycji.

3.       Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

4.       Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

5.       Rezygnacja z udziału w Konkursie możliwa jest poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@przekroj.pl. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym momencie.

6.       Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość na adres email konkurs@przekroj.pl.

 

§4

PRZEBIEG KONKURSU

 

1.       Konkurs polega na rozwiązaniu w jak najkrótszym czasie Krzyżówki Turniejowej, która zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika w dniu 3 maja 2020 r. o godz. 15:00.

2.      Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) dokonać w okresie od dnia 23 kwietnia 2020 r. od godz. 12:00 do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godz. 23:59 zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez przesłanie na adres e-mail konkurs@przekroj.pl wiadomości zawierającej imię i nazwisko Uczestnika, miejscowość zamieszkania Uczestnika oraz zgodę na przewarzenie danych osobowych:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ogłoszenia wyników „Ogólnopolskiego Turnieju Krzyżówek” poprzez publikację mojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie internetowej przekroj.pl, w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2020 r. oraz na fanpage „Kwartalnik Przekrój” w serwisie Facebook”.

 

b) rozwiązać Krzyżówkę Turniejową otrzymaną przez Uczestnika na jego adres e-mail;

c) przesłać rozwiązanie Krzyżówki Turniejowej na adres e-mail konkurs@przekroj.pl w sposób opisany w ust. 4 poniżej.

3.      Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie w sposób opisany w ust. 2 lit. a) powyżej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad w nim zawartych, jak również potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4.      Uczestnik może przesłać rozwiązanie Krzyżówki Turniejowej w jeden z następujących sposobów:

a) załączenie do wiadomości e-mail zdjęcia lub skanu wydrukowanego arkuszu Krzyżówki Turniejowej wypełnionego ołówkiem lub długopisem;

b) załączenie do wiadomości e-mail arkuszu Krzyżówki Turniejowej w formacie .pdf wypełnionego z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat;

c) przesłanie treści odgadniętych haseł Krzyżówki Turniejowej wraz z ich numerami w treści wiadomości e-mail.

5.      W trakcie rozwiązywania Krzyżówki Turniejowej nie można konsultować się z osobami trzecimi, korzystać z urządzeń elektronicznych, Internetu, słowników.

 

§5

JURY I NAGRODY

 

1.        Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości rozwiązań Krzyżówki Turniejowej, oraz wyłonienia osób, którym zostaną przyznane Nagrody (zdefiniowane poniżej) w Konkursie (dalej „Laureaci”), Organizator powoła jury (dalej: „Jury Konkursu”). W skład Jury Konkursu wejdą 3 (trzy) osoby delegowane przez Organizatora.

2.       Jury Konkursu przyzna Nagrodę (zdefiniowaną poniżej) 10 (dziesięciu) Uczestnikom, którzy jako pierwsi prześlą do Organizatora prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Turniejowej w sposób opisany  § 4 ust. 2 lit. c) i ust. 4 Regulaminu.

3.      Nagrodą w Konkursie jest:

a) bon o wartości 200,00 (dwieście 00/100) złotych brutto uprawniający do bezgotówkowego nabycia towarów z księgarni wskazanych przez Organizatora (lista księgarń znajduje się tutaj),

b) ilustracja z kolekcji „Artyści Przekroju” o wartości 16,00 (szesnaście 00/100) złotych brutto,

c) zakładka do książki o wartości 6,00 (sześć 00/100) złotych brutto oraz

d) roczna prenumerata kwartalnika „Przekrój” o wartości 79,60 (siedemdziesiąt sześć 60/100) złotych brutto,

dalej: „Nagroda”.

4.        Za pobranie od Laureatów i odprowadzenie należnego podatku od Nagrody odpowiedzialny jest Organizator.

5.       Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to Organizator pokrywa koszt podatku od Nagrody. W takim przypadku Organizator ufunduje dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przyznanej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie pobrana przez Fundatora Nagród przed wydaniem Laureatowi Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 j.t. z późn. zm.).

6.         Laureaci zobowiązują się przed wydaniem Nagrody przekazać Organizatorowi prawidłowe i kompletne dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

7.         W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Organizator będzie upoważniony do odmowy wydania Nagrody.

8.          Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu Nagrody drogą elektroniczną na adres e-mail Laureata.  

9.          Laureaci powiadomieni o przyznaniu Nagrody w sposób opisany w ust. 5 powyżej zobowiązani są przesłać Organizatorowi swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wydania Nagrody: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres zamieszkania na adres e-mail konkurs@przekroj.pl najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu poinformowania ich o przyznaniu Nagrody. Nieprzekazanie danych w powyższym terminie będzie równoznaczne z zrzeczeniem się prawa do Nagrody.

10.       Nagroda zostanie doręczona Laureatowi przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata w sposób, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w ust. 6 powyżej.

11.       Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.

12.       Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do wydania Nagrody na osoby trzecie.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata.

14.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych Laureata uniemożliwiającą kontakt z Laureatem lub odebranie przez niego Nagrody.

15.       W przypadku wyrażenia przez Laureata dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez publikację imienia, nazwiska i miejscowości Laureata na stronie internetowej przekroj.pl, w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2020 r. oraz na fanpage „Kwartalnik Przekrój” w serwisie Facebook.

 

§6

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU

 

1.         Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku:

a) podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych;

b) braku spełnienia przez Uczestnika Konkursu co najmniej jednego z warunków uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w Regulaminie;

c) naruszenia przez Uczestnika dowolnego postanowienia Regulaminu.

2.         Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator ustali przyczyny wykluczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody. W takim przypadku Uczestnik będący Laureatem zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu oraz przyczynach wykluczenia. W takim przypadku Laureat traci prawo do Nagrody, a w przypadku, gdy Nagroda została już wydana, Organizatorowi przysługuje prawo do żądania zwrotu Nagrody.

3.        Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń.

 

§7

DANE OSOBOWE

 

1.       Uczestnicy przystępując do konkursu podają Organizatorowi swoje następujące dane osobowe: imię lub imiona, nazwisko, adres e-mail, miejscowość zamieszkania.

2.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318.

3.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Przekrój, Warszawa, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres email: iod@przekroj.pl.

4.       Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, wyłonienia Laureatów, przyznania Nagród, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem, poinformowania o przyznaniu Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej „RODO” oraz w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5.       Dane osobowe Laureatów będą ponadto przetwarzane w celu niezbędnym do  ogłoszenia wyników Konkursu poprzez publikację imienia, nazwiska i miejscowości Laureata na stronie internetowej przekroj.pl, w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2020 r. oraz na fanpage „Kwartalnik Przekrój” w serwisie Facebook – w przypadku wyrażenia przez Laureata dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres dokonywania zgłoszeń do udziału w Konkursie zgodnie z § 4 ust. 2 lit. a) Regulaminu oraz przez okres niezbędny do wyłonienia Laureatów, a po tym okresie dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Laureata dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.        Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – w zakresie świadczonych na rzecz Organizatora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Organizatora, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, usług IT, hostingodawcy.

8.        Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

9.       Uczestnicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.       Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu przez Uczestnika wszelkich praw nabytych – zmiany postanowień Regulaminu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany na adres e-mail Uczestnika, z wyprzedzeniem 3 (trzech) dni roboczych z zastrzeżeniem, że brak przesłania przez Uczestnika informacji o rezygnacji z udziału w Konkursie drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@przekroj.pl w trakcie powyższych 3 (trzech) dni roboczych będzie rozumiany jako zgoda Uczestnika na dalsze uczestnictwo w Konkursie i zmiany w Regulaminie.

3.   Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@przekroj.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.

4.         Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.         Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika.

6.       We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

7.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

 


 

Administratorem danych osobowych Uczestników „Ogólnopolskiego Turnieju Krzyżówek” (dalej „Konkurs”) jest Organizator – Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres email: iod@przekroj.pl. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, wyłonienia Laureatów, przyznania Nagród, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem, poinformowania o przyznaniu Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora oraz w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego. Uczestnicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się w Regulaminie dostępnym pod adresem https://przekroj.pl/regulamin.

 

Regulamin Konkursu "Łamigłowki"

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Łamigłówka” (dalej: „Konkurs”), który rozpoczyna się w dniu 6 grudnia 2019 roku i trwać będzie do 1 lutego 2020 roku (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (zwana dalej Organizatorem).

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w pkt. 2.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz współpracownicy (osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych), a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników.

 

§3
Przebieg Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w czasie Okresu Trwania Konkursu prawidłowo i samodzielnie rozwiązać opublikowane w numerze 1 (3568)/20 kwartalnika „Przekrój”: „Krzyżówkę”, „Wytęż wzrok” oraz „Rysudoku”, a następnie przesłać pocztą prawidłowe rozwiązanie na adres: Przekrój przegr. poczt. nr 16, 00-902 Warszawa 133, z dopiskiem „Łamigłówki”.

2. Nagrodę (dalej: „Nagroda”) otrzyma:
a) każdy z dziesięciu Uczestników, którzy pierwsi, według daty stempla pocztowego, nadeślą prawidłowe rozwiązanie oraz
b) każdy z pozostałych Uczestników, który nadeśle prawidłowe rozwiązanie z taką samą datą stempla pocztowego, co data stempla na przesyłce ostatniego z dziesięciu Uczestników wskazanych w pkt. 1.

3. Lista imienna Zwycięzców zostanie opublikowana w numerze 2 (3569)/20 kwartalnika „Przekrój”.

§4

Nagrody

1. Nagrodą w konkursie „Łamigłówki” jest kubek kwartalnika „Przekrój” oraz inne gadżety wybrane przez Organizatora.

2. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez nich adres w terminie do 1 marca 2020 roku.

3. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Zwycięzców przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora – Przekrój sp. z o.o., ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, skąd będzie można odebrać ją osobiście.

§5

Prawidłowość przebiegu Konkursu

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

2. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik ten zostaje wykluczony z udziału w Konkursie (w tym Organizator może odmówić przyznania mu nagrody).

 

§6

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres: Przekrój ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, z dopiskiem „Łamigłówki” w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia Okresu Trwania Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację oraz kontakt z osobą wnoszącą reklamację, takie jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

§7

Dane osobowe

1. Przesłanie do Organizatora rozwiązania (także błędnego) oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Okresu Trwania Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie adres: aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych Uczestników: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

4. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, wydania nagrody Zwycięzcy, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców opublikowanej w 2 (3569) /20 kwartalnika Przekrój oraz w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji.

5. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres konieczny do przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Konkursie.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Przekrój Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO). Skorzystanie przez Uczestnika ze wskazanych praw jest możliwe poprzez kontakt na adres mailowy iod@przekroj.pl.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Regulamin korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl

 

I. Definicje

 

1. Czasopismo Przekrój – kwartalnik Przekrój.

 

2. Konto Użytkownika - funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu, wymienionych w Regulaminie.

 

3. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Przekrój za pośrednictwem poczty elektronicznej polegająca na cyklicznym dostarczaniu Klientom informacji handlowych.

 

4. Okres Prenumeraty – okres przez jaki będzie świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej.

 

5. Prenumerata Autoodnawialna – forma usługi Prenumeraty Cyfrowej świadczona, na życzenie Użytkownika, przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty.

 

6. Prenumerata Cyfrowa – co do zasady płatna usługa świadczona przez Przekrój drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.  Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) polegająca na udostępnianiu treści Czasopisma Przekrój oraz Strony.

 

7. Przekrój – Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318; wydawca i podmiot prowadzący Stronę.

 

8. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

9. Strona – strona internetowa wraz z podstronami w domenie www.przekroj.pl.

 

10. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

 

 

II. Postanowienia wstępne

 

1. Usługi udostępniane na Stronie mają charakter odpłatny lub nieodpłatny. Poza tym korzystanie z konkretnych usług udostępnionych na Stronie, np. z Newslettera lub dostępu do części płatnych, może wymagać rejestracji użytkownika.

 

2. Umożliwianie korzystania ze Strony jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Przekrój na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Przekrojem oraz na podstawie Regulaminu.

 

3. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone na Stronie, z wyłączeniem usług regulowanych przez odrębne regulaminy. Przekrój określa na Stronie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

 

4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Strony powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Strony w zakresie niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku konieczności zarejestrowania się, użytkownik, dokonując rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.

 

5. Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Strony są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

 

 

III. Wymagania techniczne i bezpieczeństwo


 

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej Przekroju, w tym Sklepu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 

a) połączenie z internetem (przewodowe lub bezprzewodowe);
 

b) używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, względnie innych kompatybilnych przeglądarek, w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;


c) włączona obsługa Javascript i zapisu plików Cookies;


d) korzystanie z ekranu o minimalnej szerokości 300 px.

 

2. Brak spełnienia wymagań wskazanych w punkcie 3.1. nie uniemożliwia korzystania ze Strony Internetowej Przekroju, jednakże może stanowić przyczynę jej nieprawidłowego funkcjonowania.

 

3. Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze Strony Internetowej, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z nią i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

 

4. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

 

 

IV. Strona (zawartość)

 

1. Celem Strony jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Czasopiśmie Przekrój oraz na Stronie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych Czasopisma Przekrój, wpisanego do rejestru prasy pod numerem Pr 18003 oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności cyfrowe wydanie Czasopisma Przekrój oraz archiwum Przekroju.

 

2. Wszelkie prawa do Strony należą do Przekroju, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Przekroju lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Przekrój na Stronie.

 

3. Strona w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

 

4. Korzystanie przez użytkowników ze Strony oraz z materiałów rozpowszechnianych na Stronie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

 

5. Każde inne wykorzystanie Strony i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Przekroju lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Strony i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych na Stronie aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z Strony i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

 

6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych na Stronie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: internet@przekroj.pl.

 

 

V. Newsletter

 

1. Newsletter – umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta niezwłocznie z chwilą:

 

a) zapisania się na usługę Newsletter poprzez wprowadzenie adresu e-mail w polu umieszczonym w stopce Strony Internetowej Przekroju – www.przekroj.pl – zatytułowanej „Newsletter” bądź wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera podczas wypełniania formularza Konto poprzez zaznaczenie stosownego pola;

 

b) wyrażenia zgód na:

i. przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Administratora;

ii. przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną;

iii. wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954); następnie po utrwaleniu ww. zgody poprosimy o jej potwierdzenie;

iv. przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu podmiotów trzecich;

 

c) wybrania sposobu wykonania usługi Newsletter, tj.:

– drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej; lub

 

2. Wyrażenie zgód wymienionych w pkt V.1.b.i-iii jest konieczne, aby móc otrzymywać Newsletter.

 

3. Wyrażenie zgody wymienionej pkt V.1.b.iv jest fakultatywne. 

 

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Przekroju, szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: internet@przekroj.pl lub też pisemnie na adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa. Po dokonaniu rezygnacji podany adres e-mail zostanie usunięty, o ile nie zostanie wyrażona w sposób wyraźny zgoda na dalsze korzystanie z danych osobowych w innych celach bądź dalsze korzystanie z danych nie zostanie zastrzeżone przez Przekrój w ustawowo dozwolonych przypadkach – w takiej sytuacji Przekrój niezwłocznie poinformuje o tym Klientów.

 

 

VI. Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu

 

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych Towarów. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z Klientami w celach reklamowych. Przesyłki reklamowe będą dostarczane w ramach powierzenia przetwarzania danych na zlecenie Przekroju przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu powierzone Przekrojowi dane. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo sprzeciwu wobec zachowywania i wykorzystywania danych Klienta poprzez przesłanie wiadomości na adres: internet@przekroj.pl lub też pisemnie na adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.

 

 

VII. Prenumerata Cyfrowa – postanowienia wstępne

 

1. Prenumerata to usługa polegająca na udostepnieniu treści Czasopisma Przekrój oraz treści Strony w Okresie Prenumeraty, przy czym przy Prenumeracie Autoodnawialnej treści udostępniane są na kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.

 

2. Korzystanie z Prenumeraty Cyfrowej nie jest ograniczone terytorialnie.

 

3. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
 

a) posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta zostanie ono założone po podaniu adresu e- mail: w procesie zakupu Prenumeraty Cyfrowej za pośrednictwem Strony;

b) zaakceptują Regulamin;

c) zakupią Prenumeratę Cyfrową lub otrzymają do niej dostęp na innych zasadach przewidzianych przez Przekrój;

d) spełniają wymaganie techniczne określone w punkcie II.6 Regulaminu.

 

4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona przez Przekrój.

 

Dane kontaktowe:

Adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa;

Telefon: (+48) 22 555 54 55

Adres e-mail: internet@przekroj.pl

 

 

VIII. Zasady zakupu Prenumeraty Cyfrowej

 

1. Aby zakupić Prenumeratę Cyfrową za pośrednictwem Strony należy złożyć na Stronie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka”, następnie kliknięcie „Przejdź do koszyka i sfinalizuj zakup”, następnie wypełnienie formularza przejście do koszyka”, "Zamawiam i płacę") oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 18 lat.

 

2. Użytkownik, który zakupił Pakiet wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.: płatność systemem PayU lub systemem Paypal. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni   od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa na dostęp do Prenumeraty Cyfrowej wygasa.

 

3. Prenumerata Cyfrowa zakupiona za pośrednictwem Strony zostanie udostępniona Użytkownikowi po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny. Na żądanie Użytkownika Prenumerata Cyfrowa zostanie mu udostępniona przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez Przekrój potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do Przekroju za pośrednictwem Operatora Płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty). Użytkownik będący konsumentem, któremu na jego żądanie, Pakiet został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci prawa odstąpienia, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie od dnia udostępnienia Pakietu do dnia odstąpienia.

 

4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej w formie Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona o ile Użytkownik przy zakupie zaznaczy opcję autoodnowienia. Zaznaczając opcję autoodnowienia Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez Przekrój w systemie PayU lub systemie PayPal ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

 

5. Płatność za kolejne Okresy Prenumeraty, w ramach Prenumeraty Autoodnawialnej jest realizowana poprzez pobranie przez Przekrój ceny za kolejny Okres Prenumeraty. Cena za kolejny Okres Prenumeraty jest pobierana nie wcześniej niż 48 h przed i nie później niż 24h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

 

6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia poprzez odznaczenie opcji autoodnowienia na swoim Koncie, nie później niż 48 h. przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

 

7. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Przekrój potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).

 

 

IX. Prawo odstąpienia od Umowy

 

1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

 

2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na Prenumeratę Cyfrową Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Przekrój o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail: internet@przekroj.pl lub na adres pocztowy Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.

 

4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

 

5. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.

 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Prenumeratę Cyfrową zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Przekrój został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

 

7. Jeżeli Prenumerata Cyfrowa została udostępniona Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Pakietu.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Przekrój dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony i poszczególnych usług dostępnych na Stronie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Strony lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Przekroju.

 

2. Przekrój zastrzega sobie czasowe wyłączanie Strony w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Strony.

 

3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony, w tym związane z korzystaniem z Prenumeraty Cyfrowej, zakupem, dokonaniem płatności itp. winny być zgłaszane na adres e-mail: internet@przekroj.pl lub na adres pocztowy Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Przekrój w ciągu 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym). Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.

 

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

5. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Strony winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: internet@przekroj.pl.

 

8. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Strony tj. od dnia 27.03.2019 roku.


 

9. Przekrój zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Strony.

 

 

 

Załącznik nr 1 –Wzór oświadczenia o odstąpieniu


Adresat: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa

Telefon: (+48) 22 555 54 55

Adres e-mail: internet@przekroj.pl

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty Cyfrowej

Data zamówienia .................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) .................

Adres konsumenta(-ów) .................

e-mail konsumenta, na który była wykupiona usługa .................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .................

Data .................