Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Czas ucieka – „Przekrój” czeka!

W zimowym „Przekroju” przenosimy się do Lewantu! Smakujemy libańskie jedzenie, podziwiamy Aleppo i zastanawiamy się nad Tel Awiwem. Poza tym sprawdzamy, co para noblistów z ekonomii Duflo i Banerjee mówią o światowym ubóstwie. Opisujemy Gaję i jej twórcę Jamesa Lovelocka. Naprawdę dużo piszemy też o tym, dlaczego warto się tulić (nie tylko w zimie). I do tego: niedźwiedzie – białe, brunatne i czarne, nabiał i warzywa, a także przyroda w plenerze i w muzeum.

Już jest nowy „Przekrój”!

196 stron do czytania przez trzy miesiące. „Przekrój” w nowym formacie jest wygodniejszy do przeglądania i idealnie mieści się w skrzynce pocztowej. Zamów i ciesz się lekturą – tylko tutaj w niższej cenie. Sprawdź!

Regulamin

Regulaminy

Regulamin świadczenia Usług oraz przekazywania darowizn na rzecz Fundacji PRZEKRÓJ

 

1.         DEFINICJE

Następujące terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

1.1 Darowizna – Środki pieniężne przekazywane przez Użytkownika na rzecz Fundacji poprzez skorzystanie z Usługi i dokonanie płatności elektronicznej przy użyciu Tpay.

1.2 FaniPay – Serwis płatności prowadzony przez Fundację FaniMani z siedzibą w Poznaniu, ul. Czesława Miłosza 3, 60-461 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507234, NIP:  7811895425, REGON: 302717840, za pośrednictwem którego Użytkownik przekazuje Darowiznę na rzecz Fundacji.

1.3 Fundacja – Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318, będąca usługodawcą Serwisu w  rozumieniu art. 2 pkt 6) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4 KIP –Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w  Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437 będąca podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych przy użyciu Tpay.

1.5 Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 j.t. z późn. zm.).

1.6 Konsument – Osoba fizyczna zawierająca z Fundacja Umowę, jeżeli Umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.7 Regulamin – Niniejszy „Regulamin świadczenia usług oraz przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Przekrój” będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.8 Regulamin Płatności – Regulamin dokonywania płatnośc określający zasady udostępniania możliwości dokonywania płatności elektronicznych przy użyciu Tpay udostępniany przez KIP.

1.9 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

1.10 Serwis – Strona internetowa pod adresem https://przekroj.pl/.

1.11 Tpay – Serwis internetowy prowadzony przez KIP z wykorzystaniem którego Użytkownik może przekazać Darowiznę na rzecz Fundacji.

1.12 Umowa – Umowa zawierana pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie Usługi.

1.13 Usługa – Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Fundację za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w  Regulaminie.

1.14 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 j.t. z późn. zm.).

1.15 Użytkownik – Osoba fizyczna która korzysta z Usługi.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1 Regulamin określa zasady świadczenia Usługi oraz przekazywania Darowizn na rzecz Fundacji.

2.2 Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z  Usługi określonej w Regulaminie oraz zaakceptować jego postanowienia. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

3.  RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

3.1 Fundacja świadczy na rzecz Użytkowników Usługę polegającą na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego podanie danych niezbędnych do przekazania Darowizny na rzecz Fundacji.

3.2  W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik dokonuje następujących czynności:

3.2.1 wypełnienie formularza dostępnego pod adresem przekroj.pl/wesprzyj-nas poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail;

3.2.2 potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje postanowienia w nim zawarte;

3.2.3 potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu Płatności oraz że akceptuje postanowienia w nim zawarte;

3.2.4 wybranie przycisku „Wpłacam”, co powoduje przekierowanie na stronę Tpay w celu przekazania Darowizny, za którą Użytkownik dokonuje płatności elektronicznej przy użyciu Tpay.

3.3 Do zawarcia Umowy pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem dochodzi z momentem skorzystania z Usługi w sposób opisany w punkcie 3.2 powyżej.

3.4  Umowa zawierana jest na czas korzystania z Usługi. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi w dowolnym momencie.

3.5 W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z  prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

3.6 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z podaniem danych.

3.7 Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług podmiotów trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych podmiotów trzecich. Zastosowanie mają wówczas regulaminy lub inne dokumenty określone przez podmioty trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis. W takim przypadku Fundacja nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez podmioty trzecie regulują odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z podmiotami trzecimi.

3.8 Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z  Serwisu dostępne są w „Regulaminie korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl” pod adresem https://przekroj.pl/regulamin.

 

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 

4.1 Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest bezpłatne.

4.2 Prawidłowe korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

4.2.1 posiadania jednego z następujących systemów operacyjnych: Microsoft® Windows® w wersji 7, 8, 8.1, 10 albo wyższy;

4.2.2 posiadania aktywnego i prawidłowo działającego dostępu do Internetu;

4.2.3 korzystania z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome® for Windows® (wersja 52 lub nowsza), Mozilla® Firefox® (wersja 48 lub nowsza), Microsoft®, Edge® (wersja 34 lub nowsza);

4.2.4 akceptacji plików cookie przez powyżej wskazaną przeglądarkę internetową oraz włączenie Javascript.

4.3 Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi.

 

5. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 

5.1 Celem przekazania Darowizny przez Użytkownika jest wsparcie realizacji działalności statutowej Fundacji.

5.2 Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca Użytkownikiem.

5.3 Przekazanie Darowizny jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny w rozumieniu art.  888  § 1 Kodeksu Cywilnego pomiędzy Fundacją a Darczyńcą, na mocy której Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji kosztem swego majątku.

5.4 Darowizny otrzymane przez Fundację zostaną przekazane wyłącznie na cele statutowe Fundacji określone w statucie Fundacji.

5.5 Płatność za Darowiznę dokonywana jest elektronicznie przy użyciu Tpay za pośrednictwem FaniPay. W ramach płatności elektronicznych Użytkownik może dokonać wpłat za pomocą:

5.5.1 Karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

5.5.2 Płatności online;

5.5.3 Płatności mobilnej BLIK.

5.6 Podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych jest KIP. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

5.7 Zasady udostępniania możliwości dokonywania płatności elektronicznych przy użyciu Tpay określone są w Regulaminie Płatności udostępnianym przez KIP.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

6.1 Fundacja jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza dane osobowe w  następującym zakresie:

6.1.1 w celach niezbędnych do wykonania Umowy oraz umowy darowizny zawartej przez Użytkownika z Fundacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

6.1.2 w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art.  6  ust. 1 lit. c) RODO;

6.1.3 w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, w szczególności przesłania podziękowań za przekazanie Darowizny, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6.2 Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych – w zakresie przetwarzania danych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

6.3 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie w  Serwisie zostały określone w „Polityce prywatności i Cookies” dostępnej pod adresem https://przekroj.pl/polityka-prywatnosci.

 

7. REKLAMACJE

 

7.1 Reklamacje dotyczące świadczonej Usługi mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres internet@przekroj.pl.

7.2 Fundacja rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

8.1 Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.2 Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń:

8.2.1 poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej;

8.2.2 przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

8.3 Działania mediacyjne określone w punkcie 8.3.1, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2019 poz. 1668 j.t. z późn zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Fundacją. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.4 Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2019 poz. 1668 j.t. z późn. zm.), określone w punkcie 8.3.2, są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z  zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i  działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.

8.5 Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Fundacją, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Fundacji w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

8.6 Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Fundacja zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.

8.7. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Fundacja ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli Fundacja wyraziła taką zgodę, jest zobowiązana od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Fundacja zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1 Fundacja jest uprawniona do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie pod warunkiem zachowania praw nabytych Konsumenta. Informacja o zmianie Regulaminu jest przekazywana poprzez zawarcie Regulaminu w nowym brzmieniu w ramach zasobów Serwisu.

9.2 Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.3  Aktualna treść Regulaminu jest publikowana pod adresem https://przekroj.pl/wesprzyj-nas w  sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w  zwykłym toku czynności.

9.4 W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie.

9.5 Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W  miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

9.6       Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.


 

Regulamin korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl

 

I. Definicje

 

1. Czasopismo Przekrój – kwartalnik Przekrój.

 

2. Konto Użytkownika - funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu, wymienionych w Regulaminie.

 

3. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Przekrój za pośrednictwem poczty elektronicznej polegająca na cyklicznym dostarczaniu Klientom informacji handlowych.

 

4. Okres Prenumeraty – okres przez jaki będzie świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej.

 

5. Prenumerata Autoodnawialna – forma usługi Prenumeraty Cyfrowej świadczona, na życzenie Użytkownika, przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty.

 

6. Prenumerata Cyfrowa – co do zasady płatna usługa świadczona przez Przekrój drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.  Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) polegająca na udostępnianiu treści Czasopisma Przekrój oraz Strony.

 

7. Przekrój – Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318; wydawca i podmiot prowadzący Stronę.

 

8. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

9. Strona – strona internetowa wraz z podstronami w domenie www.przekroj.pl.

 

10. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

 

 

II. Postanowienia wstępne

 

1. Usługi udostępniane na Stronie mają charakter odpłatny lub nieodpłatny. Poza tym korzystanie z konkretnych usług udostępnionych na Stronie, np. z Newslettera lub dostępu do części płatnych, może wymagać rejestracji użytkownika.

 

2. Umożliwianie korzystania ze Strony jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Przekrój na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Przekrojem oraz na podstawie Regulaminu.

 

3. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone na Stronie, z wyłączeniem usług regulowanych przez odrębne regulaminy. Przekrój określa na Stronie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

 

4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Strony powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Strony w zakresie niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku konieczności zarejestrowania się, użytkownik, dokonując rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.

 

5. Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Strony są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

 

 

III. Wymagania techniczne i bezpieczeństwo


 

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej Przekroju, w tym Sklepu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 

a) połączenie z internetem (przewodowe lub bezprzewodowe);
 

b) używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, względnie innych kompatybilnych przeglądarek, w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;


c) włączona obsługa Javascript i zapisu plików Cookies;


d) korzystanie z ekranu o minimalnej szerokości 300 px.

 

2. Brak spełnienia wymagań wskazanych w punkcie 3.1. nie uniemożliwia korzystania ze Strony Internetowej Przekroju, jednakże może stanowić przyczynę jej nieprawidłowego funkcjonowania.

 

3. Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze Strony Internetowej, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z nią i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

 

4. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

 

 

IV. Strona (zawartość)

 

1. Celem Strony jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Czasopiśmie Przekrój oraz na Stronie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych Czasopisma Przekrój, wpisanego do rejestru prasy pod numerem Pr 18003 oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności cyfrowe wydanie Czasopisma Przekrój oraz archiwum Przekroju.

 

2. Wszelkie prawa do Strony należą do Przekroju, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Przekroju lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Przekrój na Stronie.

 

3. Strona w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

 

4. Korzystanie przez użytkowników ze Strony oraz z materiałów rozpowszechnianych na Stronie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

 

5. Każde inne wykorzystanie Strony i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Przekroju lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Strony i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych na Stronie aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z Strony i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

 

6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych na Stronie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: internet@przekroj.pl.

 

 

V. Newsletter

 

1. Newsletter – umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta niezwłocznie z chwilą:

 

a) zapisania się na usługę Newsletter poprzez wprowadzenie adresu e-mail w polu umieszczonym w stopce Strony Internetowej Przekroju – www.przekroj.pl – zatytułowanej „Newsletter” bądź wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera podczas wypełniania formularza Konto poprzez zaznaczenie stosownego pola;

 

b) wyrażenia zgód na:

i. przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Administratora;

ii. przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną;

iii. wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954); następnie po utrwaleniu ww. zgody poprosimy o jej potwierdzenie;

iv. przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu podmiotów trzecich;

 

c) wybrania sposobu wykonania usługi Newsletter, tj.:

– drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej; lub

 

2. Wyrażenie zgód wymienionych w pkt V.1.b.i-iii jest konieczne, aby móc otrzymywać Newsletter.

 

3. Wyrażenie zgody wymienionej pkt V.1.b.iv jest fakultatywne. 

 

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Przekroju, szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: internet@przekroj.pl lub też pisemnie na adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa. Po dokonaniu rezygnacji podany adres e-mail zostanie usunięty, o ile nie zostanie wyrażona w sposób wyraźny zgoda na dalsze korzystanie z danych osobowych w innych celach bądź dalsze korzystanie z danych nie zostanie zastrzeżone przez Przekrój w ustawowo dozwolonych przypadkach – w takiej sytuacji Przekrój niezwłocznie poinformuje o tym Klientów.

 

 

VI. Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu

 

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych Towarów. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z Klientami w celach reklamowych. Przesyłki reklamowe będą dostarczane w ramach powierzenia przetwarzania danych na zlecenie Przekroju przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu powierzone Przekrojowi dane. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo sprzeciwu wobec zachowywania i wykorzystywania danych Klienta poprzez przesłanie wiadomości na adres: internet@przekroj.pl lub też pisemnie na adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.

 

 

VII. Prenumerata Cyfrowa – postanowienia wstępne

 

1. Prenumerata to usługa polegająca na udostepnieniu treści Czasopisma Przekrój oraz treści Strony w Okresie Prenumeraty, przy czym przy Prenumeracie Autoodnawialnej treści udostępniane są na kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.

 

2. Korzystanie z Prenumeraty Cyfrowej nie jest ograniczone terytorialnie.

 

3. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
 

a) posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta zostanie ono założone po podaniu adresu e- mail: w procesie zakupu Prenumeraty Cyfrowej za pośrednictwem Strony;

b) zaakceptują Regulamin;

c) zakupią Prenumeratę Cyfrową lub otrzymają do niej dostęp na innych zasadach przewidzianych przez Przekrój;

d) spełniają wymaganie techniczne określone w punkcie II.6 Regulaminu.

 

4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona przez Przekrój.

 

Dane kontaktowe:

Adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa;

Telefon: (+48) 22 555 54 55

Adres e-mail: internet@przekroj.pl

 

 

VIII. Zasady zakupu Prenumeraty Cyfrowej

 

1. Aby zakupić Prenumeratę Cyfrową za pośrednictwem Strony należy złożyć na Stronie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka”, następnie kliknięcie „Przejdź do koszyka i sfinalizuj zakup”, następnie wypełnienie formularza przejście do koszyka”, "Zamawiam i płacę") oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 18 lat.

 

2. Użytkownik, który zakupił Pakiet wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.: płatność systemem PayU lub systemem Paypal. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni   od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa na dostęp do Prenumeraty Cyfrowej wygasa.

 

3. Prenumerata Cyfrowa zakupiona za pośrednictwem Strony zostanie udostępniona Użytkownikowi po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny. Na żądanie Użytkownika Prenumerata Cyfrowa zostanie mu udostępniona przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez Przekrój potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do Przekroju za pośrednictwem Operatora Płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty). Użytkownik będący konsumentem, któremu na jego żądanie, Pakiet został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci prawa odstąpienia, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie od dnia udostępnienia Pakietu do dnia odstąpienia.

 

4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej w formie Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona o ile Użytkownik przy zakupie zaznaczy opcję autoodnowienia. Zaznaczając opcję autoodnowienia Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez Przekrój w systemie PayU lub systemie PayPal ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

 

5. Płatność za kolejne Okresy Prenumeraty, w ramach Prenumeraty Autoodnawialnej jest realizowana poprzez pobranie przez Przekrój ceny za kolejny Okres Prenumeraty. Cena za kolejny Okres Prenumeraty jest pobierana nie wcześniej niż 48 h przed i nie później niż 24h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

 

6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia poprzez odznaczenie opcji autoodnowienia na swoim Koncie, nie później niż 48 h. przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

 

7. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Przekrój potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).

 

 

IX. Prawo odstąpienia od Umowy

 

1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

 

2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na Prenumeratę Cyfrową Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Przekrój o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail: internet@przekroj.pl lub na adres pocztowy Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.

 

4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

 

5. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.

 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Prenumeratę Cyfrową zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Przekrój został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

 

7. Jeżeli Prenumerata Cyfrowa została udostępniona Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Pakietu.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Przekrój dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony i poszczególnych usług dostępnych na Stronie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Strony lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Przekroju.

 

2. Przekrój zastrzega sobie czasowe wyłączanie Strony w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Strony.

 

3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony, w tym związane z korzystaniem z Prenumeraty Cyfrowej, zakupem, dokonaniem płatności itp. winny być zgłaszane na adres e-mail: internet@przekroj.pl lub na adres pocztowy Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Przekrój w ciągu 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym). Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.

 

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

5. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Strony winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: internet@przekroj.pl.

 

8. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Strony tj. od dnia 27.03.2019 roku.


 

9. Przekrój zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Strony.

 

 

Załącznik nr 1 –Wzór oświadczenia o odstąpieniu


Adresat: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa

Telefon: (+48) 22 555 54 55

Adres e-mail: internet@przekroj.pl

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty Cyfrowej

Data zamówienia .................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) .................

Adres konsumenta(-ów) .................

e-mail konsumenta, na który była wykupiona usługa .................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .................

Data .................

 


 

REGULAMIN 

Konkurs im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

 

§1. 

Organizatorem konkursu jest: Fundacja PRZEKRÓJ, Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa,  NIP: 7010868991 

 

Współorganizatorem konkursu jest: „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP: 7251972744 

 

Partnerem konkursu jest: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipinskiego w Warszawie, ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa, NIP: 5251572216 

 

§2. 

Głównymi założeniami konkursu są: 

a) promocja krótkiej formy komiksowej jaką jest pasek komiksowy, 

b) aktywizacja środowisk twórczych związaną z kulturą komiksu, 

c) kultywowanie tradycji i korzeni komiksowych, 

d) upowszechnianie kultury komiksu oraz twórczości Zbigniewa Lengrena, 

f) realizacja misji statutowej Fundacji PRZEKRÓJ. 

 

Rozdział II Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

§3. 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pasków komiksowych, nawiązujących do haseł - żywiołów. 

2. Konkurs dedykowany jest osobom powyżej 16 roku życia. 

3. Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumie się zarówno jedną osobę odpowiadającą za scenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być członkiem wielu różnych duetów/grup twórców. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§4. 

1. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia gotowych pasków komiksowych na adres e-mail: konkurs@przekroj.pl

2. Paski komiksowe powinny składać się od 3 do 5 kadrów, w formacie 5 cm na 5 cm, pion lub poziom, kolorystyka dowolna. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia od 1 do 3 pasków komiksowych. 

4. Pliki z paskami komiksowymi należy przekazać w formacie pdf, png, tif w rozdzielczości maksymalnie 300 DPI, RGB lub CMYK. 

5. Plik z paskiem należy podpisać imieniem, nazwiskiem i ewentualnie tytułem pracy, jeśli taki jest. 

6. Paski komiksowe mogą być wykonane samodzielnie, Organizator przyjmuje także prace zbiorowe. 

 

§5. 

1. Każda praca musi być przesłana w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy Organizatora i zawierać: 

a) imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

b) imię i nazwisko opiekuna, jeśli uczestnik jest niepełnoletni,  

c) adres do korespondencji, 

d) dane kontaktowe (telefon, e-mail), 

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO 

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, równocześnie niezbędne do przeprowadzenia i udziału w konkursie. Zgłoszenia niezawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 

Szczegółowe informacje na temat zasad przechowywania tych danych przez Organizatora oraz zakresu i sposobu ich przetwarzania przez Organizatora zawiera klauzula informacyjna zawarta w treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dla skuteczności zgłoszenia w konkursie konieczne jest oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z tymi informacjami wysłane w mailu wraz paskiem komiksowym. 

 

§6. 

Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wysłanie  pliku  z  paskami  komiksowymi  zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu oraz przesłanie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla uczestników konkursu. 

 

§7. 

Konkurs składa się z pięciu etapów, odpowiadających pięciu żywiołom. Projekty cyfrowe z paskami komiksowymi powinny być wysłane na poszczególne etapy w terminach: 

1. I ETAP, POWIERTRZE - do 15 listopada 2022 

2. II ETAP, WODA - do 1 marca 2023  

3. III ETAP, OGIEŃ - do 1 kwietnia 2023 

4. IV ETAP, ZIEMIA - do 15 maja 2023  

5. V ETAP, PRZESTRZEŃ - do 1 lipca 2023 

 

Na adres e-mailowy konkurs@przekroj.pl Organizatora z dopiskiem w temacie e-maila „Konkurs im. Zbigniewa Lengrena” wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika bądź uczestników konkursu. 

Uczestnik konkursu może przesłać prace konkursowe na dowolną liczbę etapów, nie musi przesyłać prac na wszystkie terminy. 

 

Rozdział III Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród 

 

§8. 

1. Oceny przesłanych prac konkursowych dokona Jury, składające się z przedstawicieli rodziny Zbigniewa Lengrena, przedstawicieli Organizatora, Współorganizatora oraz Partnera. 

2. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, zgodność z tematem, własna interpretacja, pomysłowość, ciekawy projekt graficzny, estetyka pracy i wykonanie. 

3. Decyzja Jury jest niepodważalna i nie można się od niej odwołać. 

4. Konkurs składa się z dwóch części: 

 

Część pierwsza 

W każdym etapie spośród nadesłanych pasków komiksowych, Jury składające się z przedstawicieli Organizatora, przedstawicieli Współorganizatora, przedstawicieli Partnera oraz przedstawicieli rodziny Zbigniewa Lengrena wyłoni 10 nominowanych w tym jednego zwycięzcę etapu. 

 

Część druga 

Po upływie czterech kwartałów wyłonionych zostanie 50 nominowanych, w tym pięciu zwycięzców pierwszej części. Wszyscy nominowani będą brani pod uwagę w głównym konkursie, którego finał odbędzie się w trakcie 34. Międzynarodowego Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, gdzie zostanie przyznana nagroda finansowa oraz statuetka Profesora Filutka dla zwycięzcy bądź zwycięzców konkursu. 

Zwycięzcę bądź zwycięzców konkursu wyłoni Jury składające się z przedstawicieli Organizatora, Współorganizatora, przedstawicieli rodziny Zbigniewa Lengrena oraz Partnera. 

5. Zwycięzca/Zwycięzcy części pierwszej otrzyma nagrodę w postaci publikacji swojego paska/pasków komiksowych w mediach Fundacji PRZEKRÓJ. 

6. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania pracy konkursowej w pierwszej części konkursu będzie przyznana nagroda finansowa: Autor/Autorzy najlepszego paska/pasków komiksowych, z zastrzeżeniem regulaminu §11 ust. 1, 2 i 3, otrzyma/otrzymają nagrodę w wysokości 1000,00 zł. 

7. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania pracy konkursowej w drugiej części konkursu będzie przyznana nagroda finansowa: Autor/Autorzy najlepszego paska/pasków komiksowych, z zastrzeżeniem regulaminu §11 ust. 1, 2 i 3 otrzyma/otrzymają nagrodę w wysokości 4000,00 zł. 

8. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania zwycięskiej pracy konkursowej w drugiej części konkursu będzie przyznana nagroda w postaci statuetki Profesora Filutka. 

9. Zwycięzca bądź zwycięzcy najlepszego paska/pasków komiksowych otrzyma/otrzymają także możliwość publikacji pasków w wydaniu kwartalnika Przekrój. 

10. O wynikach obrad Jury zwycięzca/zwycięzcy zostaną poinformowani przed Festiwalem i zostaną zaproszeni do odebrania nagród osobiście (Organizator zwróci laureatom koszty podróży zgodnie z ustalonym limitem). 

11. Jury będzie miało możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. 

12. Od nagród potrącone zostaną wymagane prawem podatki. 

13. Organizator i Współorganizator zobowiązani są do obliczenia od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Współorganizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagród na pokrycie należnego podatku od wygranych w konkursach, która zostanie w całości przekazana właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku. 

15. Organizator oraz Współorganizator sporządzą PIT-8 AR, tj. deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego. W tym celu osoby nagrodzone lub ich opiekunowie będą poproszeni o podpisanie stosownej deklaracji zawierającej niezbędne informacje dla celów podatkowych. 

 

§9. 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas 34. MFKiG, a wydanie nagród będzie potwierdzone stosownym oświadczeniem uczestnika. 

2. Prace zwycięzcy/zwycięzców oraz nominowanych mogą zostać zaprezentowane w trakcie trwania 34. MFKiG. 

3. Część pasków komiksowych zostanie pokazana na stronie Festiwalu oraz w mediach społecznościowych w ramach 34. MFKIG. Współorganizator konkursu będzie miał prawo wyboru pasków komiksowych, które ukażą się na stronie Festiwalu oraz w mediach społecznościowych w ramach 34. MFKiG.  

4. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy bądź zwycięzcom przelewem na konto bankowe w przeciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia nagrody. 

 

Rozdział IV Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej 

 

§10 

1. Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja PRZEKRÓJ, Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, e-mail: fundacja@przekroj.pl 

2. W Fundacji PRZEKRÓJ został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD: adres e-mail: iod@przekroj.pl , adres korespondencyjny: jw.  

3. Informujemy, że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu:  

I. organizacji Konkursu im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka, wypełnienia jej warunków (tj. zrealizowania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność realizacji umowy w formie regulaminu) organizacja i przeprowadzenie Konkurs  w tym gromadzenie prac konkursowych z danymi ich autorów, przechowywanie tych danych, udostępnienie prac podczas obrad Jury, wyłonienie zwycięzców, kontakt ze zwycięzcami, publikacja zwycięskich prac wraz z imieniem i nazwiskiem autora, a także przetwarzanie danych w celu opracowania podsumowania konkursu. 

II. identyfikacji Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (identyfikacja osoby polecającej jest naszym prawnie uzasadnionym interesem),  

III. spełnienia obowiązków publicznoprawnych (obowiązki wynikające z ustaw podatkowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

IV. rozpatrzenia reklamacji Uczestnika Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (obsługa reklamacji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem),  

V. Spełnienia warunków otrzymania nagrody przez Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (możliwość weryfikacji spełnienia warunków otrzymania nagród jest naszym prawnie uzasadnionym interesem).  

4. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom/współpracownikom administratora danych jak również podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a także tym współpracującym z administratorem (np. firmy księgowe, informatyczne), z którymi podpisane zostały umowy powierzenia. Administrator danych ma prawo udostępnić dane Współorganizatorowi oraz Partnerowi konkursu. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, zgodnie z wymogami prawa, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do żądania przenoszenia danych (w przypadku wskazanym w art. 20 RODO).  

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodny z RODO.  

8. Dane osobowe Uczestników nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

 

§11. 

1. Organizatorzy i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w: materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora, pasków komiksowych i konkursu. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie dla autorów. 

2. Prace konkursowe będą prezentowane wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska autora. 

3. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi, Współorganizatorowi i Partnerowi nieodpłatnej, bezterminowej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) w szczególności w zakresie: 

a) utrwalania w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami drukarskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych; 

b) wprowadzeniu w całości i we fragmentach do pamięci komputera; 

c) zwielokrotnianiu w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną; 

d) udostępnienie pracy i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet); 

e) odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku

– w prasie codziennej oraz magazynach; 

– publiczna prezentacja w całości lub fragmentach; 

– wyświetlanie w całości i we fragmentach; 

– nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora i Współorganizatora oraz w mediach; 

f) odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy i zwielokrotnionych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie. 

Postanowienia §11 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do uczestników, których prace zostaną wybrane w trybie §8 ust. 5 Regulaminu. 

4. Przekazanie paska/pasków komiksowych oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik. 

5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora i Jury konkursowego. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

8. Zwycięzca/Zwycięzcy oraz nominowani nieodwołalnie upoważniają Organizatora do realizowania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej pracy, w tym decydowania o zachowaniu integralności utworu oraz przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

9. Kontakt w sprawie konkursu: Fundacja Przekrój, Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, e-mail: konkurs@przekroj.pl 

10. Regulamin Konkursu oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym również informacje o wynikach będą umieszczane na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora oraz Współorganizatora Konkursu. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się: 

a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu; 

b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji państwowej wpływających na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu. 

13. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 


 

Regulamin Turnieju

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE   

1.       Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „XIV Ogólnopolski Turniej Krzyżówek z Przekrojem” (dalej: „Konkurs”). 

2.       Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (dalej: „Organizator”). 

3.       Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.       Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§2 

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU   

1.       Celem konkursu jest rozwiązanie krzyżówki przez Uczestników stworzonej przez kolektyw Kaliber 45 podczas wydarzenia pt. XIV Ogólnopolski Turniej Krzyżówek z „Przekrojem”, który odbędzie się 6 października 2022 roku. 

2.       Rozwiązana krzyżówka może być wykorzystana w związku z prezentacją wyniku konkursu na stronie przekroj.pl, na Facebooku, w papierowym wydaniu kwartalnika. 

 

§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w ust. 2. 

2.       W Konkursie nie mogą brać udziału: 

a)      pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych; 

b)      członkowie rodzin pracowników i współpracowników. 

c)       Laureaci Ogólnopolscy Turnieju z poprzedniej edycji. 

3.       Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

 

§4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1.       Aby wziąć udział w Konkursie należy przyjść do jednej z 10 księgarń biorących udział w Konkursie w dniu 6 października (lista księgarń na stronie www.przekroj.pl

2.       Uczestnicy rozwiązują krzyżówkę na czas – obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. 

3. W dniu turnieju o godz. 18:30 uczestnicy otrzymają kartę z krzyżówką. 

4. Krzyżówkę można rozwiązywać indywidualnie lub w maksymalnie 3 osobowych grupach. 

5. Rozwiązaną krzyżówkę należy przekazać koordynatorowi księgarni. 

6. Koordynator księgarni zapisuje godzinę oddania krzyżówki i przesyła jej zdjęcie na numer telefonu 721 151 897. 

7.   Lista imienna laureatów zostanie opublikowana na stronie przekroj.pl i może zostać opublikowania w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2023 r. 

   

§5 

JURY I NAGRODY 

Nagrody przyzna jury (dalej „Jury Konkursu”). 

Jury Konkursu dokonuje oceny krzyżówki oraz decyduje o przyznaniu nagród. 

9 laureatów zostanie obdarowanych bonem o wartości 200 zł, który będą mogli wykorzystać w księgarni kameralnej, w której rozwiązywali krzyżówkę. 

Laureat ogólnopolski zostanie obdarowany bonem o wartości 500 zł, który będzie mógł wykorzystać w księgarni, w której rozwiązywał krzyżówkę. 

4.       Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody. 

5.       Jury Konkursu może przyznać obok Nagrody, także wyróżnienia – nagrody rzeczowe. 

7.       Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inną. 

8.       Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej Nagrody na osoby trzecie. 

9.       W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem Nagrody wskazanej w Regulaminie, że narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do: 

a)      wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości; 

b)      podjęcia decyzji o nieprzyznaniu Nagrody w Konkursie; 

c)      żądania zwrotu Nagrody już przyznanej. Decyzja Jury jest ostateczna. 

 

§6 

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU   

1.       Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator. 

2.       W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie. 

 

§7 

DANE OSOBOWE   

1.       Uczestnicy przystępując do konkursu podają Organizatorowi swoje następujące dane osobowe: imię lub imiona, nazwisko. 

2.       Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Organizator. 

3.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Przekrój, Warszawa, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa lub email: iod@przekroj.pl. 

4.       Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu weryfikacji Uczestnika, wydania Nagrody zwycięzcy i wyróżnionym, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców i wyróżnionych opublikowanej w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2023 r., na stronie przekroj.pl, na fanpage na FB kwartalnika oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażana poprzez przystąpienie do Konkursu i podanie swoich danych osobowych. 

5.       Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie. 

6.       Poza publikacją imion i nazwisk Uczestników zgodnie z ust. 4 powyżej dane osobowe Uczestników nie będą nikomu przekazywane. 

7.       Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8.       Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji Uczestnik otrzyma od Organizatora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

9.       Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10.   Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.       Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl. 

2.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. 

3.       We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

4.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.