Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

II Ogólnopolski Turniej Rozwiązywania Krzyżówek – regulamin

II Ogólnopolski Turniej Rozwiązywania Krzyżówek – regulamin

REGULAMIN TURNIEJU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.       Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Ogólnopolski Turniej Krzyżówek” (dalej: „Konkurs”).
2.       Organizatorem Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492734, o numerze NIP 7010409964, REGON: 146966643 (dalej: „Organizator”).
3.       Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
4.       Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1.       Celem konkursu jest rozwiązanie krzyżówki przez Uczestników stworzonej przez kolektyw Kaliber 45 podczas wydarzenia pt. Ogólnopolski Turniej Krzyżówek, który odbędzie się 16 września w jedenastu miastach Polski.
2.       Rozwiązana krzyżówka może być wykorzystana w związku z prezentacją wyniku konkursu na stronie przekroj.pl, na Facebooku, w papierowym wydaniu kwartalnika.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w ust. 2.
2.       W Konkursie nie mogą brać udziału:
a)      pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych;
b)      członkowie rodzin pracowników i współpracowników.
c)       Laureaci Turnieju z poprzedniej edycji.
3.       Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

PRZEBIEG KONKURSU
1.       Aby wziąć udział w Konkursie należy osobiście stawić się na Ogólnopolskim Turnieju Krzyżówek 16 września w jednym z jedenastu miast Polski.
2.       W Ogólnopolskim Turnieju Krzyżówek można zgłosić się w maksymalnie trzyosobowym zespole.
3.       W Ogólnopolskim Turnieju Krzyżówek w każdym mieście może zgłosić się maksymalnie 40 osób (liczba uczestników uzależniona jest od warunków każdej księgarni). Liczbę osób ustala koordynator każdego miasta.
4.       W trakcie Ogólnopolskiego Turnieju Krzyżówek nie można konsultować się z osobami trzecimi (z wyjątkiem osób z zespołu), korzystać z urządzeń elektronicznych, internetu, słowników.
5.       Uczestnicy rozwiązują krzyżówkę na czas – obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.
6.       Rozwiązania uczestników przesyłane są przez koordynatorów każdego miasta do centrali, która mieści się w Warszawie, gdzie nastąpi sprawdzenie krzyżówek.
7.       Zwycięża osoba, która jako pierwsza odda w pełni poprawnie rozwiązaną krzyżówkę (wszystkie pola + hasło).
8.       W każdym mieście zostanie wyłoniony zwycięzca, ponadto zostanie wyłoniony jeden główny zwycięzca ogólnopolski.
9.       Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenia Uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu).
10.   Lista imienna laureatów zostanie opublikowana na stronie przekroj.pl i może zostać opublikowania w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2018r.

JURY I NAGRODY
1.       Nagrodę przyzna jury (dalej „Jury Konkursu”).
2.       Jury Konkursu dokonuje oceny krzyżówki oraz decyduje o przyznaniu nagrody.
3.       Nagrodą w Konkursie jest 1000 zł (dalej „Nagroda”).
4.       Od Nagrody zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.       Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody.
6.       Jury Konkursu może przyznać obok Nagrody, także wyróżnienia – nagrody rzeczowe.
7.       Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez laureata.
8.       Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inną.
9.       Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej Nagrody na osoby trzecie.
10.       W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem Nagrody wskazanej w Regulaminie, że narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do:
a)      wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;
b)      podjęcia decyzji o nieprzyznaniu Nagrody w Konkursie;
c)       żądania zwrotu Nagrody już przyznanej. Decyzja Jury jest ostateczna.

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU
1.       Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
2.       W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

DANE OSOBOWE
1.       Uczestnicy przystępując do konkursu podają Organizatorowi swoje następujące dane osobowe: imię lub imiona, nazwisko.
2.       Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Organizator.
3.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Przekrój Sp. z o.o. Górnośląska 16/24 00-432 Warszawa lub email: iod@przekroj.pl.
4.       Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu weryfikacji Uczestnika, wydania Nagrody zwycięzcy i wyróżnionym, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców i wyróżnionych opublikowanej w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2018r., na stronie przekroj.pl, na fanpage na FB kwartalnika oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażana poprzez przystąpienie do Konkursu i podanie swoich danych osobowych.
5.       Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
6.       Poza publikacją imion i nazwisk Uczestników zgodnie z ust. 4 powyżej dane osobowe Uczestników nie nikomu przekazywane.
7.       Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.       Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji Uczestnik otrzyma od Organizatora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
9.       Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.   Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.       Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.
2.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu
3.       We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
4.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

 

 

Data publikacji: