Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

„Konkurs na ilustrację” – regulamin

„Konkurs na ilustrację” – regulamin

Regulamin konkursu „Konkurs na ilustrację” (dalej: „Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs na ilustrację” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: u. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492734, o numerze NIP 7010409964, REGON: 146966643 (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Nadesłanie ilustracji na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

2. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wyłonienie wykonanej przez Uczestników ilustracji związanej z treścią opowiadania Tomasza Wiśniewskiego pt. „Mały reportaż” opublikowanego na stronie przekroj.pl/konkurs (dalej „Ilustracja”)
 2. Ilustracja może być wykorzystana w związku z prezentacją zgłoszonych prac w galerii na stronie przekroj.pl, na Facebooku, w papierowym wydaniu kwartalnika, ale również na ewentualnej ogólnodostępnej wystawie i ekspozycji.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną ilustrację.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w ust. 2.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1.  pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych;
  2. członkowie rodzin pracowników i współpracowników;
  3. autorzy, których prace zostały opublikowane ponad dwa razy od początku grudnia 2016 r. w kwartalniku Przekrój.
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza:
  1. akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie;
  2. oświadczenie przez Uczestnika, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Projektu w zakresie koniecznym do realizacji umowy, o której mowa w §6, poniżej;
  3. oświadczenie przez Uczestnika, że żaden z elementów ani całość utworów zawartych w lub stanowiących Ilustrację, jak również korzystanie z Ilustracji przez Organizatora lub osoby uprawnione przez Organizatora w zakresie koniecznym do realizacji umowy, o której mowa w §6, poniżej, nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani dóbr osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych i osobistych, praw ze zgłoszeń lub rejestracji praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, praw do rozpowszechniania wizerunku oraz że prawa do nich nie będą niczym ograniczone w zakresie koniecznym do realizacji umowy, o której mowa w §6, poniżej.
  4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

4. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać Ilustrację do 1 kwietnia 2018 r. na adres konkurs@przekroj.pl. Ilustracja powinna mieć max. 3 MB wagi i być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. W temacie zgłoszenia mailowego należy wpisać „konkurs na ilustrację”.
 2. Jeżeli Ilustracja została już wcześniej opublikowana, należy ten fakt odnotować w zgłoszeniu mailowym.
 3. Zgłoszenie mailowe powinno zawierać oświadczenia Uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika (załączniku nr 2 do Regulaminu).
 4. Ilustracje przesłane po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Lista imienna laureatów zostanie opublikowana na stronie przekroj.pl i może zostać opublikowania w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2018r.

5. JURY I NAGRODY

 1. Nagrodę przyzna jury (dalej „Jury Konkursu”) w składzie:
  - Marek Raczkowski
  - Joanna Domańska
  - Tomek Niewiadomski
 2. Jury Konkursu dokonuje oceny Ilustracji oraz decyduje o przyznaniu nagrody.
 3. Nagrodą w Konkursie jest 1300zł (dalej „Nagroda”).
 4. Od Nagrody zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody.
 6. Jury Konkursu może przyznać obok Nagrody, także wyróżnienia.
 7. Nienagrodzone i niewyróżnione Ilustracje mogą zostać wykorzystane w innym celu niż opisane w regulaminie, tylko po uprzednim porozumieniu z autorem Ilustracji.
 8. Nagroda zostanie wypłacona laureatowi po zawarciu umowy, o której mowa w §6 Regulaminu.
 9. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez laureata w umowie, o której mowa w §6 Regulaminu.
 10. Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inną.
 11. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej Nagrody na osoby trzecie.
 12. Nagroda stanowi również wynagrodzenie za licencję do Ilustracji na Organizatora, na podstawie umowy, o której mowa w §6.
 13. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem Nagrody wskazanej w Regulaminie, że Ilustracja stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do:
 14. wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;
 15. podjęcia decyzji o nieprzyznaniu Nagrody w Konkursie;
 16. żądania zwrotu Nagrody już przyznanej; 
 17. Decyzja Jury jest ostateczna.

6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy Uczestnik, składając Ilustrację, oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej Ilustracji.
 2. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator zawrze z laureatem umowę licencyjną (nie później niż do końca 2018r.)  do zwycięskiej Ilustracji w zamian za Nagrodę o której mowa w §5, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną w dniu przyznania licencji (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach.
  4. Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego Ilustracji lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
 3. Nagroda pieniężna zostanie przekazana po podpisaniu umowy przez Organizatora i laureata, o której mowa w ust. 2.

7. PRAWIDŁOWOŚC PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, wydania Nagrody laureatowi, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców opublikowanej w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2018r., na stronie przekroj.pl, na fanpage na FB kwartalnika oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922).
 4. Uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do zamieszczenia w treści e-maila, klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem uczestnika (np. w formie skanu załącznika). Klauzula zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu
 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „KONKURS NA ILUSTRACJĘ”
OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, że ilustracja zgłoszona na konkurs „Konkurs na ilustrację” jest moim osobistym dziełem i przysługują mi w całości autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej ilustracji i nie jest ona obciążona autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich.
 2. Oświadczam, że ilustracja zgłoszona na konkurs „Konkurs na ilustrację” nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń.
 3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu „Konkurs na ilustrację”.
 4. W przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na przeniesienie odrębną umową licencji do ilustracji zgłoszonej na konkurs „Konkurs na ilustrację” we wskazanych w Regulaminie konkursu polach eksploatacji.              

                                                                        ………...............................................

(data i podpis autora)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU „KONKURS NA ILUSTRACJĘ”
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z „Konkursem na ilustrację”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (określonych w Regulaminie) przez Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: u. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa w zakresie niezbędnym do celów związanych z realizacją Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzcy.”

 

_______________________

Data / imię i nazwisko Uczestnika

 

Data publikacji: