Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Zakwieciło, zabzyczało – wiosna!

W wiosennym „Przekroju” kwiaty, zapylacze, dużo miodu i jeszcze więcej wody. Z okazji wiosennych porządków piszemy sporo o ładzie i bałaganie. Zagłębiamy się w historię Celtów, a także przenosimy się w przyszłość i sprawdzamy, co świat – i nas – czeka już za jakiś czas. Do tego sporo rozmyślamy o nieśmiertelności i z uwagą pochylamy się nad (ludzką i nie tylko) uczciwością. ​​

Wiosenny „Przekrój” już jest!

Aż 220 stron do czytania przez trzy miesiące. „Przekrój” w nowym formacie jest wygodniejszy do przeglądania i idealnie mieści się w skrzynce pocztowej. Zamów i ciesz się lekturą – tylko tutaj w niższej cenie. Sprawdź!

Regulamin – Turniej Krzyżówek

Regulamin Turnieju Krzyżówek

 

REGULAMIN TURNIEJU

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.       Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „XIII Ogólnopolski Turniej Krzyżówek z Przekrojem” (dalej: „Konkurs”).

2.       Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (dalej: „Organizator”).

3.       Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

4.       Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

§2

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 

1.       Celem konkursu jest rozwiązanie krzyżówki przez Uczestników stworzonej przez kolektyw Kaliber 45 podczas wydarzenia pt. XIII Ogólnopolski Turniej Krzyżówek z „Przekrojem”, który odbędzie się 20 lutego 2022 roku.

2.       Rozwiązana krzyżówka może być wykorzystana w związku z prezentacją wyniku konkursu na stronie przekroj.pl, na Facebooku, w papierowym wydaniu kwartalnika.

 

 

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w ust. 2.

2.       W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)      pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych;

b)      członkowie rodzin pracowników i współpracowników.

c)       Laureaci Ogólnopolscy Turnieju z poprzedniej edycji.

3.       Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 

§4

PRZEBIEG KONKURSU

 

1.       Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz na stronie: https://forms.office.com/r/4nKSzY86Ez

5.       Uczestnicy rozwiązują krzyżówkę na czas – obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

6. W dniu turnieju o godz. 15:00 wyślemy do wszystkich uczestników turniejową krzyżówkę, którą będzie można rozwiązać na trzy sposoby:a) Wydrukować arkusz z krzyżówką, następnie wypełnić ołówkiem lub długopisem jej pola i wysłać zdjęcie bądź skan rozwiązania na adres konkurs@przekroj.pl.b) Wypełnić krzyżówkę, korzystając z programu Adobe Acrobat, i wysłać na konkursową skrzynkę e-mailową.c) Wpisać rozwiązania i hasło krzyżówki w wiadomości e-mailowej – w tym przypadku prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na właściwą numerację rozwiązań.

6. W tytule e-maila z rozwiązaniem należy wpisać: Turniej Krzyżówek – rozwiązanie.

7.   Lista imienna laureatów zostanie opublikowana na stronie przekroj.pl i może zostać opublikowania w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2022. r.

 

§5

JURY I NAGRODY

Nagrody przyzna jury (dalej „Jury Konkursu”).

Jury Konkursu dokonuje oceny krzyżówki oraz decyduje o przyznaniu nagród.

10 laureatów zostanie obdarowanych bonem o wartości 200 zł, który będą mogli wykorzystać w wybranej przez siebie księgarni kameralnej (lista księgarń w wydarzeniu).

4.       Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody.

5.       Jury Konkursu może przyznać obok Nagrody, także wyróżnienia – nagrody rzeczowe.

7.       Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inną.

8.       Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej Nagrody na osoby trzecie.

9.       W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem Nagrody wskazanej w Regulaminie, że narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do:

a)      wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;

b)      podjęcia decyzji o nieprzyznaniu Nagrody w Konkursie;

c)      żądania zwrotu Nagrody już przyznanej. Decyzja Jury jest ostateczna.

 

§6

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU

 

1.       Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

2.       W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

 

 

§7

DANE OSOBOWE

 

1.       Uczestnicy przystępując do konkursu podają Organizatorowi swoje następujące dane osobowe: imię lub imiona, nazwisko.

2.       Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Organizator.

3.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Przekrój, Warszawa, aleja Róż 10/12, 00–556 Warszawa lub email: iod@przekroj.pl.

4.       Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu weryfikacji Uczestnika, wydania Nagrody zwycięzcy i wyróżnionym, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców i wyróżnionych opublikowanej w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2021 r., na stronie przekroj.pl, na fanpage na FB kwartalnika oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażana poprzez przystąpienie do Konkursu i podanie swoich danych osobowych.

5.       Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

6.       Poza publikacją imion i nazwisk Uczestników zgodnie z ust. 4 powyżej dane osobowe Uczestników nie będą nikomu przekazywane.

7.       Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.       Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji Uczestnik otrzyma od Organizatora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

9.       Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu

3.       We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.