Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Szanowni Państwo!

Już jest – nowy „Przekrój”, a w nim jak zwykle dużo wszystkiego! Piszemy o bliskich nam wartościach, dalekiej Japonii i jeszcze dalszej Wenus. Rozmawiamy z dziećmi i mądrymi dorosłymi, przyglądamy się snom i fraktalom. Wiosenny "Przekrój", jak można go nie kupić?

Kup numer wiosenny

Regulamin – Turniej Krzyżówek

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Krzyżówek

Reulamin Ogólnopolskiego Turnieju Krzyżówek

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.        Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Ogólnopolski Turniej Krzyżówek” (dalej: „Konkurs”).

2.       Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (dalej: „Organizator”).

3.       Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

4.       Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem https://przekroj.pl/regulamin.

5.       Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 j.t.), zwany dalej: „Kodeksem cywilnym”.

6.      W sprawach związanych z Konkursem można się kontaktować z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@przekroj.pl.

 

§2

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 

1.       Celem konkursu jest rozwiązanie przez Uczestników krzyżówki stworzonej przez kolektyw Kaliber 45 (dalej „Krzyżówka Turniejowa”) podczas wydarzenia pt. „Ogólnopolski Turniej Krzyżówek”, który odbędzie się w dniu 13 lutego 2021 roku w godzinach 16:00-19:00.

2.       Rozwiązana przez Uczestnika Krzyżówka Turniejowa może być wykorzystana w związku z prezentacją wyniku Konkursu na stronie internetowej przekroj.pl, na fanpage „Kwartalnik Przekrój” w serwisie Facebook, jak również w papierowym wydaniu kwartalnika „Przekrój”.

 

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w ust. 2, która dokona prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie w sposób określony w §4 ust. 2 lit. a) Regulaminu.

2.       W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)      pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych;

b)      członkowie najbliższej rodziny pracowników i współpracowników. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

c)       Laureaci Ogólnopolscy Konkursu z poprzedniej edycji.

3.       Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

4.       Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

5.       Rezygnacja z udziału w Konkursie możliwa jest poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@przekroj.pl. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym momencie.

6.       Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość na adres email konkurs@przekroj.pl.

 

§4

PRZEBIEG KONKURSU

 

1.       Konkurs polega na rozwiązaniu w jak najkrótszym czasie Krzyżówki Turniejowej, która zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika w dniu 13 lutego 2021 roku w godzinach 16:00-19:00.

2.      Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) dokonać w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. od godz. 16:00 do dnia 11 lutego 2021 r. do godz. 23:59 zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://forms.gle/R1P6Npt6zhKU9N3KA

b) rozwiązać Krzyżówkę Turniejową otrzymaną przez Uczestnika na jego adres e-mail;

c) przesłać rozwiązanie Krzyżówki Turniejowej na adres e-mail konkurs@przekroj.pl w sposób opisany w ust. 4 poniżej.

3.      Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie w sposób opisany w ust. 2 lit. a) powyżej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad w nim zawartych, jak również potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4.      Uczestnik może przesłać rozwiązanie Krzyżówki Turniejowej w jeden z następujących sposobów:

a) załączenie do wiadomości e-mail zdjęcia lub skanu wydrukowanego arkuszu Krzyżówki Turniejowej wypełnionego ołówkiem lub długopisem;

b) załączenie do wiadomości e-mail arkuszu Krzyżówki Turniejowej w formacie pdf. wypełnionego z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat;

c) przesłanie treści odgadniętych haseł Krzyżówki Turniejowej wraz z ich numerami w treści wiadomości e-mail.

5.      W trakcie rozwiązywania Krzyżówki Turniejowej nie można konsultować się z osobami trzecimi, korzystać z urządzeń elektronicznych, Internetu, słowników.

 

§5

JURY I NAGRODY

 

1.        Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości rozwiązań Krzyżówki Turniejowej, oraz wyłonienia osób, którym zostaną przyznane Nagrody (zdefiniowane poniżej) w Konkursie (dalej „Laureaci”), Organizator powoła jury (dalej: „Jury Konkursu”). W skład Jury Konkursu wejdą 3 (trzy) osoby delegowane przez Organizatora.

2.       Jury Konkursu przyzna Nagrodę (zdefiniowaną poniżej) 10 (dziesięciu) Uczestnikom, którzy jako pierwsi prześlą do Organizatora prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Turniejowej w sposób opisany  § 4 ust. 2 lit. c) i ust. 4 Regulaminu.

3.      Nagrodą w Konkursie jest:

a) bon o wartości 200,00 (dwieście 00/100) złotych brutto uprawniający do bezgotówkowego nabycia towarów z księgarni wskazanych przez Organizatora (lista księgarń znajduje się tutaj),

b) ilustracja z kolekcji „Artyści Przekroju” o wartości 16,00 (szesnaście 00/100) złotych brutto,

c) zakładka do książki o wartości 6,00 (sześć 00/100) złotych brutto oraz

d) roczna prenumerata kwartalnika „Przekrój” o wartości 79,60 (siedemdziesiąt sześć 60/100) złotych brutto,

dalej: „Nagroda”.

4.        Za pobranie od Laureatów i odprowadzenie należnego podatku od Nagrody odpowiedzialny jest Organizator.

5.       Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to Organizator pokrywa koszt podatku od Nagrody. W takim przypadku Organizator ufunduje dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przyznanej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie pobrana przez Fundatora Nagród przed wydaniem Laureatowi Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 j.t. z późn. zm.).

6.         Laureaci zobowiązują się przed wydaniem Nagrody przekazać Organizatorowi prawidłowe i kompletne dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

7.         W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Organizator będzie upoważniony do odmowy wydania Nagrody.

8.          Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu Nagrody drogą elektroniczną na adres e-mail Laureata.  

9.          Laureaci powiadomieni o przyznaniu Nagrody w sposób opisany w ust. 5 powyżej zobowiązani są przesłać Organizatorowi swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wydania Nagrody: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres zamieszkania na adres e-mail konkurs@przekroj.pl najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu poinformowania ich o przyznaniu Nagrody. Nieprzekazanie danych w powyższym terminie będzie równoznaczne z zrzeczeniem się prawa do Nagrody.

10.       Nagroda zostanie doręczona Laureatowi przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata w sposób, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w ust. 6 powyżej.

11.       Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.

12.       Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do wydania Nagrody na osoby trzecie.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata.

14.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych Laureata uniemożliwiającą kontakt z Laureatem lub odebranie przez niego Nagrody.

15.       W przypadku wyrażenia przez Laureata dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez publikację imienia, nazwiska i miejscowości Laureata na stronie internetowej przekroj.pl, w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2020 r. oraz na fanpage „Kwartalnik Przekrój” w serwisie Facebook.

 

§6

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU

 

1.         Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku:

a) podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych;

b) braku spełnienia przez Uczestnika Konkursu co najmniej jednego z warunków uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w Regulaminie;

c) naruszenia przez Uczestnika dowolnego postanowienia Regulaminu.

2.         Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator ustali przyczyny wykluczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody. W takim przypadku Uczestnik będący Laureatem zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu oraz przyczynach wykluczenia. W takim przypadku Laureat traci prawo do Nagrody, a w przypadku, gdy Nagroda została już wydana, Organizatorowi przysługuje prawo do żądania zwrotu Nagrody.

3.        Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń.

 

§7

DANE OSOBOWE

 

1.       Uczestnicy przystępując do konkursu podają Organizatorowi swoje następujące dane osobowe: imię lub imiona, nazwisko, adres e-mail, miejscowość zamieszkania.

2.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318.

3.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Przekrój, Warszawa, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres email: iod@przekroj.pl.

4.       Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, wyłonienia Laureatów, przyznania Nagród, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem, poinformowania o przyznaniu Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej „RODO” oraz w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5.       Dane osobowe Laureatów będą ponadto przetwarzane w celu niezbędnym do  ogłoszenia wyników Konkursu poprzez publikację imienia, nazwiska i miejscowości Laureata na stronie internetowej przekroj.pl, w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2020 r. oraz na fanpage „Kwartalnik Przekrój” w serwisie Facebook – w przypadku wyrażenia przez Laureata dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres dokonywania zgłoszeń do udziału w Konkursie zgodnie z § 4 ust. 2 lit. a) Regulaminu oraz przez okres niezbędny do wyłonienia Laureatów, a po tym okresie dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Laureata dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.        Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – w zakresie świadczonych na rzecz Organizatora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Organizatora, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, usług IT, hostingodawcy.

8.        Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

9.       Uczestnicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.       Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu przez Uczestnika wszelkich praw nabytych – zmiany postanowień Regulaminu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany na adres e-mail Uczestnika, z wyprzedzeniem 3 (trzech) dni roboczych z zastrzeżeniem, że brak przesłania przez Uczestnika informacji o rezygnacji z udziału w Konkursie drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@przekroj.pl w trakcie powyższych 3 (trzech) dni roboczych będzie rozumiany jako zgoda Uczestnika na dalsze uczestnictwo w Konkursie i zmiany w Regulaminie.

3.   Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@przekroj.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.

4.         Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.         Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika.

6.       We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

7.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

 


 

Administratorem danych osobowych Uczestników „Ogólnopolskiego Turnieju Krzyżówek” (dalej „Konkurs”) jest Organizator – Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres email: iod@przekroj.pl. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, wyłonienia Laureatów, przyznania Nagród, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem, poinformowania o przyznaniu Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora oraz w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego. Uczestnicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się w Regulaminie dostępnym pod adresem https://przekroj.pl/regulamin.