Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

„Przekrój” – poznaj nasze czułe struny!

Ta jesień jest pełna czułości! A już na pewno jest jej pełen jesienny „Przekrój”. W nowym numerze piszemy o tym, jak czułością zmieniać świat, a także o: mądrej edukacji, hologramach, grzybach (też tych, wiadomo których), dojrzałości i Inkach. Zastanawiamy się, czym jest prawda i jak opisać piękno. 196 stron do czytania przez trzy miesiące!

Kup numer na jesień

Jesienny „Przekrój” w nowym formacie jest wygodniejszy do czytania i idealnie mieści się w skrzynce pocztowej. Tylko na stronie Przekroj.pl w niższej cenie. Sprawdź!

Regulamin Konkursu Łamigłówki

Regulamin Konkursu "Łamigłowki"

Regulamin Konkursu "Łamigłowki"

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Łamigłówka” (dalej: „Konkurs”), który rozpoczyna się w dniu 19 marca 2021 roku i trwać będzie do 31 maja 2021 roku (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (zwana dalej Organizatorem).

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w pkt. 2.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz współpracownicy (osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych),członkowie rodzin pracowników i współpracowników oraz Zwycięzcy Konkursu z poprzednich numerów.

 

§3

Przebieg Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w czasie Okresu Trwania Konkursu prawidłowo i samodzielnie rozwiązać opublikowane w numerze 2 (3574)/21 kwartalnika „Przekrój”: „Krzyżówkę”, „Wytęż wzrok” oraz „Rysudoku”, a następnie przesłać pocztą prawidłowe rozwiązanie na adres: Przekrój przegr. poczt. nr 16, 00-902 Warszawa 133, z dopiskiem „Łamigłówki”.

2. Nagrodę (dalej: „Nagroda”) otrzyma:a) każdy z dziesięciu Uczestników, którzy pierwsi, według daty stempla pocztowego, nadeślą prawidłowe rozwiązanie orazb) każdy z pozostałych Uczestników, który nadeśle prawidłowe rozwiązanie z taką samą datą stempla pocztowego, co data stempla na przesyłce ostatniego z dziesięciu Uczestników wskazanych w pkt. 1.

3. Lista imienna Zwycięzców zostanie opublikowana w numerze 3 (3574)/21 kwartalnika „Przekrój”.

§4

Nagrody

1. Nagrodą w konkursie „Łamigłówki” jest kubek kwartalnika „Przekrój” oraz inne gadżety wybrane przez Organizatora.

2. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez nich adres w terminie do 10 czerwca 2021 roku.

3. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Zwycięzców przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora – Fundacja Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa.

§5

Prawidłowość przebiegu Konkursu

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

2. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik ten zostaje wykluczony z udziału w Konkursie (w tym Organizator może odmówić przyznania mu nagrody).

 

§6

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres: Fundacja Przekrój ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, z dopiskiem „Łamigłówki” w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia Okresu Trwania Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację oraz kontakt z osobą wnoszącą reklamację, takie jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

§7

Dane osobowe

1. Przesłanie do Organizatora rozwiązania (także błędnego) oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Okresu Trwania Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie adres: aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych Uczestników: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

4. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, wydania nagrody Zwycięzcy, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców opublikowanej w 3 (3574)/21 kwartalnika Przekrój oraz w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji.

5. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres konieczny do przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Konkursie.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Przekrój Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO). Skorzystanie przez Uczestnika ze wskazanych praw jest możliwe poprzez kontakt na adres mailowy iod@przekroj.pl.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.