Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

„Przekrój” – poznaj nasze czułe struny!

Ta jesień jest pełna czułości! A już na pewno jest jej pełen jesienny „Przekrój”. W nowym numerze piszemy o tym, jak czułością zmieniać świat, a także o: mądrej edukacji, hologramach, grzybach (też tych, wiadomo których), dojrzałości i Inkach. Zastanawiamy się, czym jest prawda i jak opisać piękno. 196 stron do czytania przez trzy miesiące!

Kup numer na jesień

Jesienny „Przekrój” w nowym formacie jest wygodniejszy do czytania i idealnie mieści się w skrzynce pocztowej. Tylko na stronie Przekroj.pl w niższej cenie. Sprawdź!

Regulamin – darowizny

Regulamin darowizn

Regulamin świadczenia Usług oraz przekazywania darownizn na rzecz Fundacji PRZEKRÓJ

 

1.         DEFINICJE

Następujące terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

1.1 Darowizna – Środki pieniężne przekazywane przez Użytkownika na rzecz Fundacji poprzez skorzystanie z Usługi i dokonanie płatności elektronicznej przy użyciu Tpay.

1.2 FaniPay – Serwis płatności prowadzony przez Fundację FaniMani z siedzibą w Poznaniu, ul. Czesława Miłosza 3, 60-461 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507234, NIP:  7811895425, REGON: 302717840, za pośrednictwem którego Użytkownik przekazuje Darowiznę na rzecz Fundacji.

1.3 Fundacja – Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318, będąca usługodawcą Serwisu w  rozumieniu art. 2 pkt 6) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4 KIP –Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w  Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437 będąca podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych przy użyciu Tpay.

1.5 Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 j.t. z późn. zm.).

1.6 Konsument – Osoba fizyczna zawierająca z Fundacja Umowę, jeżeli Umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.7 Regulamin – Niniejszy „Regulamin świadczenia usług oraz przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Przekrój” będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.8 Regulamin Płatności – Regulamin dokonywania płatnośc określający zasady udostępniania możliwości dokonywania płatności elektronicznych przy użyciu Tpay udostępniany przez KIP.

1.9 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

1.10 Serwis – Strona internetowa pod adresem https://przekroj.pl/.

1.11 Tpay – Serwis internetowy prowadzony przez KIP z wykorzystaniem którego Użytkownik może przekazać Darowiznę na rzecz Fundacji.

1.12 Umowa – Umowa zawierana pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie Usługi.

1.13 Usługa – Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Fundację za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w  Regulaminie.

1.14 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 j.t. z późn. zm.).

1.15 Użytkownik – Osoba fizyczna która korzysta z Usługi.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1 Regulamin określa zasady świadczenia Usługi oraz przekazywania Darowizn na rzecz Fundacji.

2.2 Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z  Usługi określonej w Regulaminie oraz zaakceptować jego postanowienia. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

3.  RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

3.1 Fundacja świadczy na rzecz Użytkowników Usługę polegającą na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego podanie danych niezbędnych do przekazania Darowizny na rzecz Fundacji.

3.2  W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik dokonuje następujących czynności:

3.2.1 wypełnienie formularza dostępnego pod adresem przekroj.pl/wesprzyj-nas poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail;

3.2.2 potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje postanowienia w nim zawarte;

3.2.3 potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu Płatności oraz że akceptuje postanowienia w nim zawarte;

3.2.4 wybranie przycisku „Wpłacam”, co powoduje przekierowanie na stronę Tpay w celu przekazania Darowizny, za którą Użytkownik dokonuje płatności elektronicznej przy użyciu Tpay.

3.3 Do zawarcia Umowy pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem dochodzi z momentem skorzystania z Usługi w sposób opisany w punkcie 3.2 powyżej.

3.4  Umowa zawierana jest na czas korzystania z Usługi. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi w dowolnym momencie.

3.5 W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z  prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

3.6 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z podaniem danych.

3.7 Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług podmiotów trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych podmiotów trzecich. Zastosowanie mają wówczas regulaminy lub inne dokumenty określone przez podmioty trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis. W takim przypadku Fundacja nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez podmioty trzecie regulują odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z podmiotami trzecimi.

3.8 Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z  Serwisu dostępne są w „Regulaminie korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl” pod adresem https://przekroj.pl/regulamin.

 

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 

4.1 Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest bezpłatne.

4.2 Prawidłowe korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

4.2.1 posiadania jednego z następujących systemów operacyjnych: Microsoft® Windows® w wersji 7, 8, 8.1, 10 albo wyższy;

4.2.2 posiadania aktywnego i prawidłowo działającego dostępu do Internetu;

4.2.3 korzystania z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome® for Windows® (wersja 52 lub nowsza), Mozilla® Firefox® (wersja 48 lub nowsza), Microsoft®, Edge® (wersja 34 lub nowsza);

4.2.4 akceptacji plików cookie przez powyżej wskazaną przeglądarkę internetową oraz włączenie Javascript.

4.3 Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi.

 

5. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 

5.1 Celem przekazania Darowizny przez Użytkownika jest wsparcie realizacji działalności statutowej Fundacji.

5.2 Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca Użytkownikiem.

5.3 Przekazanie Darowizny jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny w rozumieniu art.  888  § 1 Kodeksu Cywilnego pomiędzy Fundacją a Darczyńcą, na mocy której Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji kosztem swego majątku.

5.4 Darowizny otrzymane przez Fundację zostaną przekazane wyłącznie na cele statutowe Fundacji określone w statucie Fundacji.

5.5 Płatność za Darowiznę dokonywana jest elektronicznie przy użyciu Tpay za pośrednictwem FaniPay. W ramach płatności elektronicznych Użytkownik może dokonać wpłat za pomocą:

5.5.1 Karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

5.5.2 Płatności online;

5.5.3 Płatności mobilnej BLIK.

5.6 Podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych jest KIP. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

5.7 Zasady udostępniania możliwości dokonywania płatności elektronicznych przy użyciu Tpay określone są w Regulaminie Płatności udostępnianym przez KIP.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

6.1 Fundacja jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza dane osobowe w  następującym zakresie:

6.1.1 w celach niezbędnych do wykonania Umowy oraz umowy darowizny zawartej przez Użytkownika z Fundacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

6.1.2 w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art.  6  ust. 1 lit. c) RODO;

6.1.3 w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, w szczególności przesłania podziękowań za przekazanie Darowizny, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6.2 Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych – w zakresie przetwarzania danych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

6.3 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie w  Serwisie zostały określone w „Polityce prywatności i Cookies” dostępnej pod adresem https://przekroj.pl/polityka-prywatnosci.

 

7. REKLAMACJE

 

7.1 Reklamacje dotyczące świadczonej Usługi mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres internet@przekroj.pl.

7.2 Fundacja rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

8.1 Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.2 Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń:

8.2.1 poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej;

8.2.2 przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

8.3 Działania mediacyjne określone w punkcie 8.3.1, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2019 poz. 1668 j.t. z późn zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Fundacją. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.4 Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2019 poz. 1668 j.t. z późn. zm.), określone w punkcie 8.3.2, są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z  zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i  działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.

8.5 Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Fundacją, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Fundacji w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

8.6 Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Fundacja zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.

8.7. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Fundacja ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli Fundacja wyraziła taką zgodę, jest zobowiązana od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Fundacja zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1 Fundacja jest uprawniona do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie pod warunkiem zachowania praw nabytych Konsumenta. Informacja o zmianie Regulaminu jest przekazywana poprzez zawarcie Regulaminu w nowym brzmieniu w ramach zasobów Serwisu.

9.2 Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.3  Aktualna treść Regulaminu jest publikowana pod adresem https://przekroj.pl/wesprzyj-nas w  sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w  zwykłym toku czynności.

9.4 W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie.

9.5 Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W  miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

9.6  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.